احضار 11 نامزد شورا بهاتهام تبلیغات زودهنگام

Shargh - - سياست -

ایســنا: دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان سيســتان و بلوچســتان از احضار و تذکر به ۱۱ نفر از کاندیداهای شوراهای اســلامی در شهرهای زاهدان، زابل و خاش به اتهــام تبليغات زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی و تشکيل پرونده برای آنان خبر داد. موحدیراد با اعلام این خبر گفت: این تعداد شــامل شــش نفر از زاهدان، سه نفر از زابل و دو نفر از خاش هســتند که پس از اطلاع از تبليغات زودهنگام آنان، بــا همکاری پليس فتا احضار و پــس از حذف موارد تبليغی از فضای مجازی، تذکر لازم به آنان داده شده و پروندهای نيز برای آنان تشکيل شد. او با تأکيد بر پرهيز کاندیداها از تبليغــات زودهنگام در فضای حقيقی و مجازی افزود: اتهام این افراد فقط تبليغات زودهنگام بوده و شــامل توهين و افترا و ســایر مــوارد اتهامی نيست. دادستان زاهدان در پایان بر رصد کامل فضای مجازی به منظور جلوگيــری از تبليغات زودهنگام و انجام تبليغات در چارچوب موازین شــرعی و قانونی در موعد قانونی تبليغات تأکيد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.