ا عتپصابعم س ولمیرگزسترده ههدراشهريهکمخوتلدفترزایل

Shargh - - جهان -

سودابه رخش:

«پلی به آینده»؛ این نام طرح نئولیبرالی «میشــل تمر»، رهبر حــزب راســتگرای جنبش دموکراتیک برزیل، اســت که سال گذشــته در برنامــهای که هیچ کم از کودتا نداشــت طرح اســتیضاح «دیلمــا روســف»، رئیسجمهور چپگرای برزیل را به پیش برد و در نهایت با برکناری او به بهانه فساد به بیش از یک دهه حکومت حزب کارگر در برزیــل پایان داد و خود بر کرسی ریاســتجمهوری این کشور تکیــه زد. برنامهای کــه تمر از آن دم مــیزد در واقــع عقبگردی از حقوق کارگران و خدمــات اجتماعی بود با مواردی از ایــن قبیل: کاهــش هزینههای عمومــی، حمله به تنوع سیاســی در مدارس و برنامههای توســعه توأمــان با تســریع تخریــب محیط زیســت. هفته گذشــته اصلاحات قانــون کاری پیشــنهادی تمر به پارلمان برزیل تقدیم شــد اما واکنشها به این طرح آنطــور کــه رئیسجمهــوری برزیل میخواســت پیــش نرفــت و از روز جمعه چندین شــهر برزیل با اعتصاب سراســری گســتردهای که در دو دهه اخیر بیسابقه بوده، فلج شــدند. با فراگیرشدن اعتصاب عمومی اتحادیههای برزیل در سراســر این کشــور، بسیاری از مدارس این کشــور بسته شدند و سیستم حملونقــل عمومی هم مختل شــد. معترضان در بسیاری از شــهرها با نیروهای پلیس درگیر شدند و در شهرهایی مثل ریودوژانیرو و سائوپائولو معترضان با آتشزدن لاســتیکها خیابانها را مسدود کردند. پلیس ضدشــورش نیــز مانند همیشــه در صحنه حضــور داشــت و بــا اســتفاده از نارنجکهای گاز اشــکآور تلاش میکرد به اعتراضهــا پایان داده و جمعیــت را متفرق کند. رســانههای داخلی برزیل میگویند ایــن بزرگترین اعتصاب عمومی دهههای اخیر این کشور بوده و در ۲6 شهر معلمان، رانندگان اتوبوس، ارائهدهندگان خدمات بهداشــتی، کارگران صنعت نفت و خدماتدهنــدگان عمومی اعتصاب کردهاند. معترضان برزیلی میگویند تغییرات جدید تمــر، امنیت شــغلی کارگران را کاهــش میدهد و پیشــنهادهای او برای بازنشســتگان عــده زیادی از افــراد را مجبور میکنــد برای بهرهمنــدی از منافع کامل بازنشستگی حداقل دوره فعالیت شغلی خود را افزایش دهند. با این حــال دولت تمر مانند همه دولتهای نئولیبرال دیگر که منافع اقلیت برای آنها در اولویت است، ادعا میکند اجرای این سیاستها به احیای اقتصاد برزیل منجر میشود.

براســاس طــرح ریاضتــی تمــر، حداقل ســن بازنشســتگی 6۵ ســال خواهد بود یعنــی به طور متوســط ۱۱ ســال از حداقل سن پیشــین بیشتر. این لایحه بیشــتر درباره کارگران جوان اعمال میشــود امــا باقیمانده زمــان مانده به بازنشســتگی مردان بالای ۵0 ســال و زنان بالای 4۵ سال هم ۵0 درصد افزایش مییابد. سن دریافت حمایتهای مالی برای افراد مســن کمدرآمد هم پنج ســال بیشتر میشود و حقوق بازنشســتگی هم از حداقل دســتمزدی که درحالحاضــر پرداخت میشــود، کمتر میشــود. تمر همچنین در ادامه طرحــش که در واقع برنامه خصوصیسازی گســترده در همه بخشهای برزیل اســت، به دنبال ازبینبردن تأمین آذوقه و خواروبار کارگران بخش دولتی است. بیشک تمر میخواهد اســتانداردهای زندگــی کارگــران برزیلــی را فدای اولویتهای شــرکتهای چندملیتی کند و گواه این ادعا جزئیات لایحه اقدامات ریاضتی اســت. در این لایحه که چهارشــنبه هفته گذشته به پارلمان برزیل تقدیم شد، به شرکتهای چندملیتی اجازه برونســپاری داده میشــود و هشــت ســاعت کار روزانــه هم میتواند به خواســت این شرکتها افزایش یابد.

سیاســتمداران برزیلــی در حالــی بر کاهــش مزایــای دولتی و خدمات عمومــی اصــرار دارند که شواهد بیشــماری از رشوهخواری و سودجوییهای شخصی دولتمردان این کشور پرده برمیدارد و این یعنی چه در شرایط بحران اقتصادی کنونی و چه با طرحهــای ناکارآمد دولت، ایــن کارگران و فرودســتان هســتند کــه باید بار وخامت اوضاع را به دوش بکشــند و نه مســببان مخمصه. همین دو هفته پیش دیوانعالی برزیل دســتور داد از شــماری از مقامهای عالی این کشور، از جمله هشــت وزیر کابینه و چندین نماینده مجلس، در ارتباط با اتهام فســاد مالی تحقیق شود. در جریــان رســیدگی به پرونده اختلاس در شــرکت نفتــی پتروبراس ۷۷ نفر از کارکنان شــرکت عمرانی اودربــش گفته بودند به مقامهای یادشــده بیش از یک میلیارد دلار رشــوه دادهاند. طنز ماجرا آنجاست که دیلما روســف را همین سیاســتمداران به بهانه فســاد تحت پیگرد قانونی قــرار دادند و در نهایت از کار برکنار کردند. حالا و ماهها پس از برکناری روسف، او کــه زمانی حداقلــی از برابری و رفــاه اجتماعی را بــرای مــردم برزیل بــه ارمغان آورد، کنــار مردم ایســتاده و اعتصاب سراسری اخیر برزیل را نمادی از شــجاعت میداند و میگوید: «در این زمان دشــوار، مبارزه برای دموکراســی و در دفاع از دســتاوردهای اجتماعی وظیفه همه ماســت». اما مســئله حیاتی این اعتصابها متوقفکــردن این اقدامات فاجعهبار دولت تمر اســت؛ دولتی که نامحبوبتر از هر زمان دیگری است و چیزی برای ازدستدادن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.