افزایش 300درصدي صادرات ایران به اروپا

Shargh - - جهان -

کمیســیونر انرژی اتحادیه اروپا ادامه داد: پس از اجرائیشدن برجام، تجارت ایران و اتحادیه اروپا ۷9 درصد افزایش یافت و صادرات ایران به اروپا افزایش 300 درصدی را تجربه کرد. کانِتِه افزود: اروپا آمادگی دارد تجارب خود را در زمینه انرژیهای پاک در اختیار ایران قرار دهد تا ایران بتواند تا سال ۲030 میلادي 30 درصــد از انرژی مورد نیاز خــود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کند و حتی در زمینه ســرمایهگذاری هم آمادگــی دارد کمک کند که حضور شــرکتهای اروپایی در ایران بیشتر شود. کانته همچنین با علیاکبر صالحــی معــاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان انــرژی اتمی دیدار کرد. دو طــرف در این دیدار درباره اجرای توافق هستهای گفتوگو کردند.

تحقق سه ميليارد و600 ميليون يورو سرمايهگذاري

درهمینحــال رئیس ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصــادی و فنی ایران اعــلام کرد: از زمان اجرائیشــدن برجــام تاکنون، ســه میلیارد و 600 میلیــون یورو ســرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اجرائی شــده است؛ برخی از این طرحها مراحل عملیاتــی را آغاز کرده و برخی به تولید رســیدهاند. معاون وزیر اقتصاد گفت: سه میلیارد و 600 میلیون یورو ســرمایهگذاری خارجی در انرژیهای تجدیدپذیر اجرائی شد. محمد خزائی افزود: در دولت یازدهم، 48 پروژه مهم تولید برق به روش انرژیهای نــو و تجدیدپذیر، انرژیهای بادی، خورشــیدی و... به تصویب ســازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران رســیده اســت. او گفــت: خرید تضمینی برق تولیــدی این واحدها بهمــدت ۲0 ســال از ســوي دولــت، به گســترش سرمایهگذاری کمک کرده است.

كاهش15 ميليونتنيگازهايگلخانهاي

درهمینحــال وزیــر نیــرو در تشــریح اقدامــات انجامشده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، به تغییر خوراک حدود 30 درصد از نیروگاههای حرارتی کشــور )از ســوخت مایع به گاز طبیعی( اشاره کرد و گفت: انتشار گازهای گلخانهای در سه سال گذشته ۱۵ میلیون تن کاهش پیدا کرده است. حمید چیتچیان گفت: برای مقابله با این شرایط، چند اقدام در دستور کار قرار گرفت که این اقدامات بر «انطباق با شــرایط جدیــد اقلیمــی »، «کاهــش گازهای گلخانــهای »و «مشــارکت در فعالیتهای بینالمللی» استوار شده است. او با تأکید بر «مدیریت مصرف انرژی» بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با مســئله تغییر اقلیــم، گفت: کاهــش مصرف انرژی و بهینهســازی مصرف انرژی از مسائل مهمی است که چه از جانب تقاضا و حتــی در بخش عرضه، میتواند مورد توجه قــرار گیرد. چیتچیان با اشــاره بــه اینکه جایگزینی مصرف ســوختهای مایع با گاز طبیعی مورد تأکید وزارت نیــرو قــرار دارد، گفــت: در ســال ۱39۲ ، 43 درصد از مصارف ســوخت نیروگاههای حرارتی کشور به ســوختهای مایع )گازوئیل و مازوت( اختصاص داشــت که با تلاشهای انجامشده در دولت یازدهم، این عدد در ســال ۱39۵ بــه ۱4 درصد کاهش یافت. او راهکار دیگر کاهش انتشــار گازهــای گلخانهای را توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر ذکر کرد و گفت: هماکنون ۱۱ هزار و 600 مگاوات از نیروگاههای کشور را نیروگاههای تجدیدپذیر تشــکیل میدهند؛ با توجه به ظرفیــت ۷6هزارمگاواتی مجموعــه نیروگاههای کشــور، ۱۵ درصد از کل ظرفیت نیروگاههای کشور به نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص دارد. از سال ۱39۲ تا سال گذشته، ظرفیت تولید انرژیهای خورشیدی و بادی از ۱40 مگاوات به 3۵0 مگاوات افزایش پیدا کرده است. وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی شرکتهای خصوصی تولیدکننده انرژیهای تجدیدپذیر، قراردادی ۲0ســاله امضا میکند. وزیــر نیرو با تأکیــد بر اینکه ســرمایهگذاران خصوصی داخلی و خارجی استقبال قابلتوجهی از تولید برق تجدیدپذیر نشــان دادهاند، گفت: هماکنون درخواست ســرمایهگذاران خارجی برای تولید برق تجدیدپذیر بیش از ســه میلیارد دلار ثبت شده است.

اتصال شبکه برق ايران به گرجستان و روسيه

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران به موضوع صادرات بــرق به اروپا هم اشــاره کرد و گفت: ایــران با هفت کشور همسایه در شــبکه برق ارتباط دارد و بهزودی گرجستان و روسیه نیز به این جمع اضافه خواهند شد. با توجه به اتصال الکتریکی با ترکیه، زمینه برای اتصال شبکه برق ایران به اروپا فراهم است.

افزايش7برابریاحداثنيروگاههایتجديدپذير

رئیس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی بــرق درباره احــداث نیــروگاه تجدیدپذیر هم گفت: احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در سال گذشته (۱39۵( در مقایسه با سال قبل از آن رشد هفتبرابری داشــت . «ســیدمحمد صادقزاده » اضافه کرد: ایران تصمیم جــدی دارد تا ســال ۲030 هفتهزارو ۵00 مگاوات ظرفیت به ظرفیــت نیروگاههای تجدیدپذیر کشــور اضافه کنــد. معاون وزیــر نیرو اضافــه کرد: ایــران در زمینه کاهش آلایندههاي زیســتمحیطي، اقدامهای مناسبی را بلافاصله پس از نشست پاریس شروع کرد؛ بخش درخور توجهی از سوخت مصرفی نیروگاهها، تبدیــل به گاز طبیعی بهعنــوان پاکترین سوخت فسیلی شــده است تا از این راه، حجم انتشار آلاینده را کاهش دهیم. او پیشنهاد داد صندوق اقلیم سبز بخشــی از منابع خود را برای تأمین فناوریها در کشــورها اختصاص دهد تا مجهزشدن به فناوریها، برای کشورهایی که قصد کاهش انتشار آلایندگیها را دارند، هزینهبر نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.