ساعت آزادسازی تلعفر نزدیک است

فرمانده لشکر بدر در گفتوگو با «شرق»؛

Shargh - - جهان -

«هــادی عامری» اظهــار کرد: بــرای مبارزه با ارهاب و تروریســم تا هر جایی که لازم باشد، پیش خواهیم رفــت و با مرجعیت آیتالله سیســتانی دشــمن را شکســت میدهیم. فرمانده لشکر بدر و یکــی از مســئولان ردهبالای حشدالشــعبی در بازدیدی از نقاط عملیاتی غرب تلعفر به «شــرق» گفت: عملیات آزادســازی تلعفر نزدیک است و با هماهنگیهــای لازم بین نیروهای عراقی بهزودی عناصر داعش را در تلعفر پاکسازی میکنیم.

او ادامــه داد: زمــان حملــه را اتاق مشــترک عملیــات نینوا مشــخص کرده و به ســاعت صفر این عملیات نزدیک میشــویم. عامری با تمجید از روحیه گردانهای حشدالشعبی مستقر در مناطق اطراف شــهر تلعفر اذعان کــرد: توانایی و روحیه افراد بســیار بالاســت و با توکل بر خدا و با رمز «یا مهدی» منطقه را از لوث ارهابیون پاک میکنیم.

او افــزود: نیروهــای حشدالشــعبی بخــش رســمی از قوای نظامــی عراق هســتند و در هر عملیاتی شــرکت خواهند کرد. فرمانده لشکر بدر در جمع گردان قائمیون که متشــکل از نیروهای ترکمن )ناحیه تازه کرکوک( هستند، تأکید کرد: ما بــرای مبارزه با ارهاب در هر جایی آماده هســتیم و بــا رهبری مرجــع گرانقدر آیــتالله العظمی سیســتانی و فرمانده کل نیروهای مســلح، آقای دکتر حیدر العبادی به تمام مواضع ارهاب حمله خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.