آزمایش موشکی مجدد کره شمالی با وجود تهدیدها

Shargh - - جهان -

نه هشــدارهای ســازمان ملل مانــع از آزمایش موشکی کره شمالی شد و نه تهدیدهای دولت دونالد ترامپ. ترامپ از چین خواســته بود با اعمال فشار به رهبری کره شمالی، مانع از فعالیتهای موشکی این کشور شــود. به گزارش دویچهوله، آزمایش موشکی جدید کره شــمالی، آنهم در صدمین روز زمامداری دونالد ترامپ، یک پیام بیشتر ندارد و آن اینکه، رهبری کره شمالی حاضر نیست با وجود تهدیدها و هشدارها، از دنبالکردن سیاست تحریکآمیز خود دست بکشد.

بنا بر ارزیابی نیروهای نظامی کره جنوبی، آزمایش موشــکی روز شــنبه موفق نبوده؛ این موشک پس از پرتاب از پایگاهی واقع در شــمال شــهر پیونگیانگ در ارتفاع ۷۱ کیلومتری منفجر شــده اســت. خبر این آزمایش موشــکی از ســوی مقامــات نظامی آمریکا نیز تأیید شده؛ براســاس اظهارات آنها، این موشک از محدوده ارضی کره شــمالی خارج نشــده است. کره جنوبی نوع این موشک را یک موشک بالستیکی اعلام کــرده بود، حال آنکــه مطابق اطلاعات منتشرشــده از ســوی ارتش آمریکا، موشــک پرتابشده، موشکی میانبرد از نوع «KN-17 » بوده است.

کاخ سفید اعلام کرده است خبر آزمایش موشکی جدید کره شمالی فوری به اطلاع دونالد ترامپ رسیده اســت. ترامپ در توییتی که منتشــر کــرده، آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بیتوجهی به انتظارات چین از رهبری کره شمالی دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.