تصویب راهنمای برگزیت در 15 دقیقه

Shargh - - جهان -

۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپــا در ۱۵ دقیقه بر ســر «برنامه راهنمای خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا» به توافق رســیدند. دستیابی به وحدت میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر موضوعی پراهمیت در این مدت کوتاه، رکورد بهشــمار میرود. به گزارش دویچهوله، روز شنبه دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا راهنمای مذاکره با بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه )برگزیت( را تصویــب کرده اســت. ســران ۲۷ کشــور عضو اتحادیــه اروپا برای این منظور تنها ۱۵ دقیقه وقت صرف کردهاند. این نشــان میدهد که کشــورهای عضو، بر ســر چگونگــی خروج قطعــی بریتانیا از اتحادیــه توافقنظــر دارنــد. بر اســاس راهنمای مذاکره بر ســر «برگزیت»، مذاکــرات اتحادیه اروپا با بریتانیا در دو مرحله انجام میشــوند. در مرحله نخســت، چگونگی خروج بریتانیا روشــن میشود و ســپس بر ســر روابط دو طــرف در آینده مذاکره خواهد شــد. دو موضوع محوری کــه در رابطه با «برگزیت» مطرح شــده، یکی حل مشکلات مادی از جانــب دو طرف و دیگری وضعیت شــهروندان بریتانیایی در اتحادیه اروپا و شهروندان اتحادیه در بریتانیاست. دونالد توسک پیش از برگزاری نشست روز شــنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد، اعضای اتحادیــه اروپا خواهان برقــراری «ارتباط نزدیک و محکم» با بریتانیا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.