100 ت رنالودزر امدپ ا رز ابت کداایخصسریافسیدمهوری

Shargh - - جهان - مهدی نوریان

صد روز از ریاســتجمهوری دونالد ترامپ میگذرد. اگرچه او تلاش میکند ســنت ارزیابی عملکرد صدروزه را امری «مســخره» جلوه داده و رســانهها را به تخریب دســتاوردهای دولت خود متهم کند، تیم ترامپ دســتاوردهای او را ســتایش میکند. ترامپ در توییتی مینویسد : «هر اندازه هم که من در مدت این صد روزِ مســخره دستاورد داشته باشم رســانهها آنها را تخریب خواهند کرد.» همه سیاســتمداران در دوران کمپینهای انتخاباتی وعده میدهند. اما شــاید کمتر کســی را مانند ترامپ پیدا کنیم که به گفته روزنامه واشنگتنپســت 2۸2 وعده انتخاباتی به مردم داده باشد؛ آنهم وعدههایی که با عجله، جلب توجه، طرد، تهدید و توهین همراه بوده اســت. وعدههایی که قرار بود خطمشــیهای کلان آمریکا را عوض کرده و اغلب همان روز اول اتخاذ شــوند؛ از کشیدن دیوار بین آمریکا و مکزیک به خرج مکزیکیها تا پارهکردن توافق هســتهای با ایران و افزایش نیروی نظامی ایــالات متحده. اما ترامپ چقدر در عمل به وعدههایش موفق بوده اســت؟ آیا نظرات مردی که با توییتهای گاهوبیگاهش واشنگتن و جهان را به جوش میآورد تغییراتی هم داشــته است؟ چقدر از مواضع ترامپ مثل نظرات او نســبت به چین و ناتو چرخش قابلتوجهی داشــتهاند؟ خلاصه اینکه ترامپ تا چه اندازه به وعدههایش عمل کرده است؟

قدمهای لرزان به کاخ سفید

ترامپ در شــرایطی وارد کاخ ســفید شــد که در برابر رقیب دموکرات خود، هیلاری کلینتون، در آرای مردمی شکست خورده بود. او به یمن آرای الکتورال، آن هم با اختلافی اندک بود که توانست به این مهم دست پیدا کند. ورود ترامپ به کاخ ســفید با تظاهراتهای گسترده مخالفانش در سراسر آمریکا همراه بود. تظاهراتهایی که هنوز کموبیش و بــه بهانههای مختلفی ادامه پیدا کردهاند. رضایت از ترامپ از زمان تصدی ریاستجمهوری در بهترین حالت از ۴0 درصد بیشتر نشده و از این حیث عنوان کممحبوبیتترین رئیسجمهور آمریکا در بیش از 50 سال گذشته را به خود اختصاص میدهد.

خودکامگی ترامپ

تعــداد زیــادی از دســتاوردهای ترامــپ از طریــق دســتورات اجرائی و یادداشتهای ریاستجمهوری بوده است؛ چیزی که جمهوریخواهان، باراک اوباما را به خاطر آن در طول دوره دوم ریاســتجمهوریاش مورد انتقاد قرار میدادند. جالب اینجاســت که حدود 62 درصد دستورات ترامپ از این قبیل بودهاند. رؤسایجمهوری آمریکا سعی میکنند کمتر و فقط در مواقع ضروری از این دستورات استفاده کنند چراکه استفاده زیاد از این دستورات نشاندهنده نوعی خودکامگی در شــخصیت رئیسجمهور و سیاســتهای اوست. اوباما جزء رؤسایجمهوری بود که در مدت هشت سال ریاستجمهوریاش کمترین دستور اجرائی را صادر کرد. دولت دونالد ترامپ هیچ قانون مهمی را نتوانسته است به تصویب برســاند. تنها لایحهای که او سعی کرد به کنگره ببرد لایحه لغو و جایگزینــی طرح خدمات درمانی اوباما معروف بــه «اوباماکر» بود که آن هــم زیر انتقادات تند محافظهکاران هنوز راه به جایی نبرده اســت. در زیر به بررســی برخی از مهمترین وعدههای ترامپ در حوزههای مختلف و میزان تحقق آنها میپردازیم.

مهاجرت

یکی از اولین وعدههای ترامپ که ســروصدای زیادی نهتنها در آمریکا بلکه در جهان بهخصوص مکزیک به پا کرد، کشــیدن دیواری در سراســر مرز بین این دو کشور برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی مکزیکیها به خاک آمریکا بود. در همین راســتا او مکزیکیها را مجرم، قاچاقچی و متجاوز خوانده بود. ترامپ بعدا وعده داد که نهتنها چنین میکنــد، بلکه کاری میکند که هزینه این دیوار را نیز دولت مکزیک بپردازد. تحلیلگران چنین کاری را چه از نقطه نظر هزینه و چــه از منظر جغرافیایی غیرممکن میدانند. البته برخی معتقدند ترامپ واقعا قصد دارد چنین کاری را انجام دهد. ترامپ ششــم بهمن ســال پیش دستوری اجرائی در راستای ساخت دیوار امضا کرد. البته پس از آن برای تحقق این وعده تلاش جدی نکرد. حتی بعدا از کشــیدن نرده به جــای دیوار نیز صحبت کرد و موضوع را بر عهده وزارت امنیت داخلی گذاشت. 2۳ اسفند سال گذشته دولت ترامپ مبلغ 6.2 میلیارد دلار برای زیرساخت و فناوری امنیت مرزی درخواست کرد که شــامل هزینه برنامهریزی، طراحی و ســاخت دیوار در مرز با مکزیک نیز میشد. رئیسجمهور مکزیک بر این مســئله تأکید دارد که مکزیک هزینهای را برای ســاخت این دیوار پرداخت نخواهد کرد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریــکا، در مصاحبهای در ماه جاری گفت در این مورد با همتای خود صحبتی نداشته است. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفته است مجلس هزینه دیوار را پرداخت میکند اما این هزینه به کسری بودجه اضافه خواهد شد.

بیشک یکی از جنجالیترین تصمیمهای صد روز نخست ریاستجمهوری ترامپ دســتور اجرائی ضدمهاجرتی ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا بود. او در وعدههای انتخاباتیاش از این موضوع ســخن گفته و قول داده بود ورود مهاجران از همه کشــورهای مســلمان به آمریکا را ممنوع کنــد. بعدا این تصمیــم را تعدیل کرد و گفت این ممنوعیت فقط شــامل اتباع کشورهایی میشود که تاریخ «تروریسم» دارند. جالب آنجا بود که این ممنوعیت شامل شهروندان رسمی آمریکا نیز میشد. به محض صدور این دستور مخالفان به خیابانها و فرودگاهها رفتند و مخالفت خود را ابراز داشتند. در نهایت دستگاه قضائی فدرال آمریکا این دستور را متوقف کرد. ترامپ تغییراتی در دستور اجرائی خود داد. اما برای بار دوم سیستم قضائی فدرال آمریکا دستور دوم را نیز متوقف کــرد. ترامپ پس از این دو ناکامی دســتور داد محدودیتهایی در ارائه بودجه فدرال به شــهرهایی موسوم به «شــهرهای امن» که در اجرای قانون مهاجرت فدرال همکاری نمیکنند، اعمال شــود. این دستور نیز با حکم یک قاضی فدرال برخلاف قانون اساسی آمریکا تشخیص داده و متوقف شد.

تجارت و اقتصاد

یکی از مهمترین وعدههای ترامپ در حــوزه تجارت، مذاکره دوباره قرارداد تجــارت آزاد آمریکای شــمالی معروف به نفتا بــود. او میگفت که نفتا باید به توافقی بهتر تبدیل شــود. نفتا قرارداد تجاری ســهجانبهای بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک اســت که از ســال 1۹۹۴ بــه اجرا درآمد. براســاس نفتا موانع گمرکی میان این ســه کشور از میان برداشته شده اســت. این قرارداد همچنین امکان انتقال فعالیت شــرکتهای تجاری از ایالات متحده به مکزیک را ممکن میکند. ترامــپ نفتا را بدترین قرارداد طول تاریخ میداند و معتقد اســت این قرارداد موجب از دســترفتن فرصتهای شغلی بسیاری در آمریکا شده است. ترامــپ میگوید حتی اگر دیگر امضاکنندگان نفتا توافق نکنند نیز او آمریکا را از این معاهده بیرون خواهد کشــید. رئیسجمهور مکزیک و نخستوزیر کانادا هر دو با بهترکردن و بررســی مجدد این معاهده موافقت کردهاند. ترامپ میتواند بــدون رضایت کنگره آمریــکا تغییراتی در نفتا ایجاد کنــد. برخی از تحلیلگران معتقدند خروج از نفتا میتواند منجر به جنگ تجاری شــود که به ضرر اقتصاد آمریکا باشــد. یکی از وعدههای اقتصادی مهــم ترامپ ایجادکردن 25 میلیون شــغل و بازگرداندن شــغلهای تولیدی از خارج از خاک آمریکا بوده اســت. او همچنین وعده رشد اقتصادی سالانه چهاردرصدی را داده است. گفته میشود این وعده ترامپ که بیش از دوونیم برابر اوباما و حتی بیش از بیل کلینتون که از این حیث رکوددار است، مبهم است. خیلی از اقتصاددانان معتقدند بازگرداندن مشــاغل تولیدی از آن ســوی مرزها نیــز به خاطر تغییرات ســاختاری اقتصاد، امری امکانناپذیر اســت. آنها همچنین درباره وعده رشــد اقتصادی ترامپ نیز مشکوک هستند.

از دیگر وعدههای تجاری ترامپ میتوان به وعده خارجکردن ایالات متحده از پیمان همکاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام معروف به تیپیپی اشاره کرد. تیپیپی پیمانی ســرمایهگذاری و مقرراتگذاری بین 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام به غیر از چین است که در اوایل سال 2016 بعد از هفت سال مذاکره نهایی شد. این پیمان براساس اهداف رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری کار، افزایش نوآوری، بهرهوری و رقابت، بالابردن سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر در کشــورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط زیســت نوشته شده اســت. چهارم بهمن سال پیش دونالد ترامپ با فرمان اجرائی دیگری دســتور خروج ایالات متحده از این پیمان را امضا کرد. گفته میشود از آنجایی که کنگره آمریکا هنوز این قرارداد را به تصویب نرسانده است و به این کار علاقهای هم نشان نمیدهد، ترامپ ميتواند بهراحتی آمریکا را از تیپیپی خارج کند.

سیاست خارجی و امنیت

ترامــپ فقط در مناظــره آخر خود با هیلاری کلینتون، بیــش از 10 بار کلمه «ایــران» را به زبــان آورد و در یکی از مهمترین دفعات آن، توافق هســتهای با ایــران را «احمقانهترین» توافق تاریخ خواند. او از همان ابتدا از سرســختترین منتقدان برجام بود و در شــهریور ۹۴ گفت که «با ایــران دوباره مذاکره خواهد کرد». او هیچگاه مشــخص نکرد که قرار است توافق را چگونه تغییر دهد اما با متهمکردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای وعده داد که جلوی ایران را خواهد گرفت. کارشناســان امکان لغو یا تغییر در سند برجام که حاصل توافق ایران با گروه 1+5 است را عملا غیرممکن میبینند و معتقد هستند نقض برجام از ســوی دولت آمریکا تبعات بدی در حوزه روابط بینالملل برای ایالات متحده به دنبال خواهد داشت.

متوقفکــردن برنامه هســتهای کرهشــمالی از دیگر وعدههــای ترامپ بود که محقق نشــده است. کرهشمالی از ســال 2006 پنج آزمایش هستهای انجام داده اســت و به آزمایش موشــکهای دوربرد خود ادامه میدهد. تحریمهای بینالمللــی و یکجانبــهای علیه این کشــور اعمال شــده اســت. پیونگیانگ آزمایشهــای خود را نوعی اقــدام بازدارنده در برابر تجــاوز احتمالی آمریکا و کرهجنوبــی به این کشــور میداند. در پی تنشهای اخیر آمریکا و کرهشــمالی، کشــتیهای جنگی و زیردریاییهای آمریکایی در راه شــبهجزیره کره هســتند و کرهشمالی بزرگترین مانور نظامی خود را انجام داده است. ترامپ چند ماه پیش در توییتی نوشته بود: «کرهشمالی مراحل پایانی ساخت سلاح هستهای خود را پشتســر میگذارد که قابلیت رســیدن به بخشهایی از آمریکا را نیز دارد. این اتفاق نخواهد افتــاد!». از دیگر وعدههای ترامپ ملغیکردن توافق بینالمللی تغییرات اقلیمی پاریس اســت. دولت ترامپ به تنهایی قدرت کنســلکردن کل توافقنامه را ندارد اما میتواند ایالات متحده را از معاهده بیرون آورد که این امر میتواند منجر به خروج ســایر کشــورها از این معاهده شود. این وعده نیز هنوز محقق نشده است و آمریکا نمیتواند تا سال 2020 بهکلی از معاهده خارج شود امــا میتواند از چارچوب اصلی معاهــده با اطلاع قبلی بیرون برود که عملا به معنای خروج از پیمان پاریس تلقی میشود.

یکی دیگر از وعدههای ترامپ افزایش قدرت نظامی آمریکا بوده است. او هم در کمپین انتخاباتیاش و هم در مدت صدروزه تصدی ریاســتجمهوری بارها بر این موضوع تأکید کرده اســت که نیروهای نظامی آمریکا در همه جبههها را افزایش خواهد داد. او میخواهد محدودیتهای اعمالشده بر پنتاگون را از بین بــرده، نیروی زمینی را از ۴۸0 هزار به 5۴0 هزار افزایش داده، نیروی دریایی را از 1۸2 هزار به 200 هزار رشد داده، ناوگان دریایی را از ۳0۸ به ۳50 گسترش داده و حدود صد هواپیمای جنگی به ناوگان هوایی اضافه کند. ترامپ در این راه در لایحه بودجه پیشنهادی خود افزایش 5۴ میلیارددلاری بودجه دفاعی را تقاضا کرد. او هدف خود را بازســازی ارتش ایالات متحده بدون اضافهشدن به کسری بودجه فدرال مطرح کرده است. براساس بودجه پیشنهادی ترامپ، وزارت دفاع آمریکا 6۳۹ میلیارد دلار بودجه دریافت خواهد کرد. گذشــته از اینکه این مقدار افزایش نیروی نظامی عاقلانه یا ضروری اســت، مهمترین موضوعی که باید در این زمینه مدنظر قرار بگیرد بودجه آن اســت. کارشناســان معتقدند وعدههای نظامی ترامپ بیشــتر از این حرفها خرج بر مــیدارد. آنها تخمین میزنند که بلندپروازیهای نظامی ترامپ صد میلیارد دلار یا حتی بیشــتر خرج روی دست آمریکا خواهد گذاشت.

ترامپ به ۱۰ طرحی که قرار است دولت در صد روز اول ریاستجمهوری خود در کنگره به تصویب برساند اشاره کرده است که هیچکدام از آنها به تصویب نرسیده است. تا پایان دوره ترامپ هنوز راه زیادی باقی است. البته برخی از کارشناسان معتقدند او نمیتواند این دوره را به پایان برساند و دونالد ترامپ پیش از به پایانرساندن دوره چهارسالهاش با استیضاح یا استعفا مجبور به ترک کاخ سفید خواهد شد

سیاست داخلی

مهمترین وعده انتخاباتی ترامپ در حوزه سیاســت داخلی لغو و جایگزینی طرح ســلامت اوباما بوده است. ترامپ وعده داده اســت که «اوباماکر» را لغو کــرده و آن را بــا طرحی کــه آن را «خیلی، خیلی، خیلی بهتــر» از طرح اوباما میداند جایگزین خواهد کرد. یکی از مهمترین مســائل این حوزه، موضوع بیمه است. ترامپ وعده داده است با طرح سلامت او، هرکسی که بخواهد میتواند تحت پوشــش بیمه قرار گرفتــه و از پس مخارج آن نیز برآید. گفته میشــود اصلاح اوباماکر حداقل در ســطح پایهای آســان به نظر میرسد. از آنجایی که جمهوریخواهان کنگره مشتاق به اصلاح اوباماکر هستند به نظر میرسد بیشتر این فرایند انجام شــده و مانعی بر ســر راه آن وجود نداشته باشد. اما جایگزینی اوباماکر با «ترامپکر » به خاطر اینکه از نظر سیاســی بسیار تأثیرگذار خواهد بود خیلی دشوار خواهد بود. از طرف دیگر حذفکردن مزایای عمومی ممکن است از نظر سیاسی خطرناک نیز باشد.

قرارداد با رأیدهندگان

ترامپ بیزینسمن پیش از انتخابات با رأیدهندگان خود قراردادی سمبولیک امضا کرده و آن را روی وبســایت خود قرار داده است. بخش اول این قرارداد مربوط به اقداماتی است که ترامپ وعده داده در روز اول ورودش به کاخ سفید آنها را اجرائی میکند. از 1۸ وعده روز اولی ترامپ، تنها اقدام به اجرای 10 وعده شده است. البته این اقدامات به معنای تحقق این وعدهها نیست چراکه همه این اقدامات با دستورات اجرائی یا یادداشتهای ریاستجمهوری انجام شده است که بالطبع باید بعدا در فرایند قانونی خود قرار بگیرد. در بخش دوم این قرارداد، ترامپ به 10 طرحی که قرار اســت دولت در صد روز اول ریاستجمهوری خود در کنگره به تصویب برســاند اشاره کرده اســت که هیچکدام از آنها به تصویب نرســیده اســت. تا پایان دوره ترامپ هنوز راه زیادی باقی اســت. البته برخی از کارشناســان معتقدند او نمیتواند این دوره را به پایان برســاند و دونالد ترامپ پیش از به پایانرساندن دوره چهارسالهاش با استیضاح یا استعفا مجبور به ترک کاخ سفید خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.