واقعیتهایی درباره شوراهای شهر

Shargh - - زاویه - سیدحسن موسویچلک

آنچه امــروز بهعنوان واقعیت شوراهای شــهر پیشروی ماست، یک نهاد سیاسی است که قرار بود روزی بهعنوان نهادی اجتماعی و مردمی، خدماترسان شهروندان شهرها باشد. نگاهی به انتخابات شــهرداران در سراسر کشور و این نکتــه کــه صلاحیــت و نزدیکی سیاســی یکی از مهمترین عوامل مؤثــر در رأیآوردن فــردی برای رســیدن بــه صندلی شــهرداری اســت، نشــان میدهد که در اکثر شــهرها، شوراهای شــهر با آنچه قرار بود بشــوند، فاصلهای جدی دارند.

بــا وجــود آنکــه چنــد دوره از حیــات نهاد شــوراهای شــهر میگــذرد، هنوز بــه آن بلوغ لازم دست پیدا نکردهاند و شاید پربیراه نباشــد اگــر بگوییم برخــی برای بهدستآوردن شــرایط اقتصادی بهتر و ورود به ســطوح دیگری از نظام سیاسی کشور مثل نمایندگی مجلس، شــوراها را سکوی پرش خــود میکننــد. از ســوی دیگر، کارنامه همیــن چند دوره فعالیت شــوراهای شــهر نشــان میدهد که خصوصا در بســتر شــهرهای کوچــک، پدیــده قومگرایی، آفت فعالیتهای این نهاد مدنی است.

بــه همیــن خاطــر، حرکت به سوی یک شورای خوب باید با دقت نظر در انتخاب افراد آغاز شود؛ ما در شــوراهای شــهر به ترکیبی از تخصصهای مختلــف نیاز داریم چراکه نهفقط جســم شــهر بلکه روح شــهر و شــهروندانش نیــز نیازمند برنامهای پایدار و درازمدت هســتند؛ ازهمینروست که وجود تخصصهایی مانند محیط زیست، مددکاری، آسیبشناسی، معماری و... در کنــار تخصصهای عمرانی باید در اولویت انتخاب باشند.

بااینهمــه بــه نظر میرســد در انتخابات شــورای شــهر، هنوز بســیاری از مــردم بــه ترکیــب فهرســتها و برنامههــای فــرد کاندیدا توجهی ندارند و شــاید به همین خاطر است که تحلیلگران، معتقدند مردم ما نهاد شورای شهر را هنوز باور نکرده و مزه اثربخشی تلاشهای آنهــا را نچشــیدهاند. درصــد پایین شــرکت مــردم در انتخابات شــورای شهر در مقیاس بــا انتخابــات ریاســتجمهوری، نشاندهنده این واقعیت است که ما نسبت به شورای شهر دچار یک نوع بیباوری هســتیم. برای آنکه مردم بتوانند از ســد این بیباوری بگذرنــد و پرشــورتر و مؤثرتــر در انتخابات شــورای شــهر شــرکت کنند، توجــه کاندیداها به امورات اجتماعی هر شهر باید در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که کاندیداهای این انتخابات صرفا درباره مســائل عمرانی شــهر و ساختوسازهای آن حرف میزنند، مردم نمیتوانند میــزان تأثیرگــذاری این نهــاد را در زندگــی روزمــره خــود حس کنند اما وقتی پــای موضوعات و حساســیتهای اجتماعی به میان بیاید، من شــهروند این احســاس را پیــدا میکنــم کــه دارم بــرای سرنوشــت خــود و خانــوادهام، پای صنــدوق انتخابات شــورای شــهر مــیروم. در این ســالها، شوراها درگیر بازیهای سیاسی و اقتصادی بودهاند اما اگر قرار است در این دوره شــوراهایی در سطح کشور داشته باشــیم که براساس نیــاز شــهروندان شــکل گرفته و امانتدار رأی مردم باشند، چارهای نیســت جز رفتن به سمت مسائل و مشــکلات اجتماعی و فرهنگی شــهرها و شــهروندانش. شورای کارآمد را از چنین مسیری میتوان فراهم کرد و امید بســت به اینکه ورود افــراد منتخــب با صلاحیت بــه ایــن خانــه مردمــی، زمینه حمایتهای بیشــتر از شهروندان را در پسزمینه شهرها فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.