دستگيری برادران سارق و همدستانشان

Shargh - - حوادث -

شرق: دو برادر ســارق که با فــردی همدستی کرده و به صورت مسلحانه از مسافران سرقت میکردند، از سوی مأموران پلیس بازداشــت شدند. به گزارش خبرنگار ما، 27 فروردین فردی با مراجعه به کلانتری 177 خاورشهر، به مأموران گفت سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید، زمانیکه بهعنوان مسافر سوار ماشین آنها شده، به شیوه مسلحانه و با تهدید اسلحه کمری از او سرقت کردهاند. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت مسلحانه » و به دســتور بازپرس شعبه هفتم دادســرای ناحیه 34 تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پــس از حضور در اداره یکــم آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «حوالی ســاعت هشت شــب 27 فروردین، از ســهراه افســریه به قصد رفتن به مشیریه، بهعنوان مسافر سوار یک دستگاه خودروی پراید عبوری شــدم. در بین مســیر، راننده با تغییر مسیرش به ســمت بزرگراه امام رضا رفت. همزمان با اعتراض بنده به تغییر مســیر، دو سرنشین دیگر پراید با تهدید اسلحه کمری اقدام به ســرقت ‪5 00‬هزار تومان وجه نقد، چند دست لباس، عابربانک و گوشــی تلفن همراهم کرده و در نهایت مــن را در یکی از کوچههای فرعی و تاریک از ماشین پیاده کردند و خودشان بهسرعت از محل متواری شــدند».کارآگاهان در تحقیقات از مالباخته اطلاع پیدا کردند او دانشجوی رشته هنر است؛ بنابراین با بهرهگیری از چهرهنگاری انجامشــده از مالباخته و بانک اطلاعات مجرمان ســابقهدار، دو برادر به نامهای مسعود و بهروز (25 و 27ســاله( از ســوی مالباخته شناسایی شدند. با شناسایی مسعود و بهروز و برای شناسایی سومین عضو گروه، کنترل نامحســوس این دو برادر در دستور کار قرار گرفت و ســرانجام ســومین عضو گروه نیز به نام مهدی (29ســاله( شناســایی شــد. مالباخته نیز تصویر او را بهعنوان راننده پراید شناسایی کرد.

ســرانجام در ساعت 11 ششم اردیبهشــت، دو برادر )مســعود و بهروز( در محدوده خیابان وحدت اسلامی شناسایی و هر دو نفر در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــدند. متهمان در همان دقایق اولیه دستگیری، بهصراحت به سرقت مســلحانه اعتراف کردند. در شرایطی که مهدی بلامکان بود و مکان مشــخصی از وی وجود نداشــت، کارآگاهان اقدام به شناســایی محل تردد وی در شهرک مســعودیه کردند. در ســاعت 12 همــان روز، مهدی با اطلاع از حضور کارآگاهان، ضمــن ایجاد درگیری اقدام به فرار کرد و با وجود چندین بار دســتور ایست و شلیک تیرهوایی، همچنان به فرار خود ادامه داد که در نهایت کارآگاهان بــا رعایت کامل قانون بهکارگیری ســلاح، با شــلیک گلوله او را از ناحیه ساق پا مورد اصابت گلوله قرار داده و موفق به دستگیری او شدند. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: دو متهم دستگیرشده پس از مواجهه حضوری با شاکی پرونده، بهصراحت به سرقت مســلحانه اعتراف کردند و مالباخته نیز آنها را به صورت کامل شناســایی کرد. سرهنگ حمید مکرم در پایان این خبر گفت: تحقیقات از متهمین جهت شناسایی سایر سرقتهای آنها در دستور کار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قــرار دارد؛ بنابراین از تمامی شــکات و مالباختگانی که بدین شــیوه و شــگرد مورد ســرقت قرار گرفتند دعوت میشــود تا جهت شناسایی متهمان و پیگیری شــکایات خود به نشــانی اداره یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ در خیابان وحدت اســلامی مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.