پدرم مخالف زندگی من و همسرم است، طلاق میخواهم

Shargh - - حوادث -

میزان:

مردي جوان به دلیل اینکه پدرش با زندگی او و همسرش مخالف اســت، درخواست طلاق داد. مســعود تصمیم خودش را گرفتــه و میخواهد به زندگی مشترک خود با اعظم برای همیشه پایان دهد؛ آن هم تنها بــه خاطر مخالفت پدرش با زندگی آنها. مســعود که از درگیری با پدرش خســته شده، دادگاه خانواده را بهعنوان ایســتگاه آخر زندگی مشــترکش انتخاب کرده و درخواســت طلاق خــود را به قاضی شعبه 268 دادگاه خانواده ارائه کرده است. او درباره زندگیاش به قاضی میگوید: آقای قاضی از درگیری با پدرم خسته شدهام. پدرم از همان روز اول با ازدواج من و اعظم مخالف بود و دوســت نداشت زندگی ما سروســامان بگیرد. برای همین کلــی اذیت کرد و ما را آزار داد، اما به خاطر عشــقی که به اعظم داشــتم، تحمل کردم و حرفی نــزدم. تا اینکه بالاخره ما با هر ســختیاي بود زندگی مشترک خود را آغاز کردیم، اما این پایان ماجرا نبود. پدرم دست از آزار ما برنداشت و مرتب جلوی پای ما سنگ انداخت. تا جایی که هر روز با هم درگیر میشدیم. پدرم از همان روز اول تا الان که دو سال از ازدواجمان میگذرد، همیشه به هر بهانهای ما را اذیت کرده است. کافی است متوجه شود من از کسی پول قرض کردهام، میرود و طلبکارم را به جان من میاندازد. هر شــغل جدیدی پیــدا میکنم، پدرم با بدجنســی تمام کاری میکند تا اخراج شوم. هر بار هم با او صحبــت میکنم، میگوید زنت را طلاق بده تا دست از لجبازی بردارم. آقای قاضی باور کنید دیگر تحمل ندارم و این همه درگیری با پدرم من را خســته کرده اســت. او تصور میکند در سریال پدرسالار بازی میکند. برای همین تســلیم خواســته او شدم و فقط به خاطر اینکه راضی به زندگی مشترک ما نمیشود، تصمیم به جدایی دارم. در این لحظه همسر این مرد نیز به قاضی میگوید: آقای قاضی پدرشوهرم زندگی را برای هر دویمان به جهنم تبدیل کرده اســت. او با بدجنســیهایش باعث شــده من و مسعود هر روز با هم درگیر شویم و روزگار خوشی نداشته باشیم. برای همین وقتی مسعود پیشنهاد جدایی را مطرح کرد، من هم قبول کردم و میخواهم برای همیشه به زندگی با او پایان دهم. در پایان قاضی دلیل آنها برای جدایی را کافی ندانست و این زوج را برای حلشدن مشکلشان به مشاوره خانواده معرفی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.