امدادرسانی به 102 گرفتار در سیلاب

Shargh - - حوادث -

پایگاه اطلاعرســانی ســازمان مدیریــت بحران کشور:

ســخنگوی ســازمان مدیریت بحــران کشور با تشــریح وضعیت اســتانهای درگیر باران و ســیلاب )زنجان، همدان و سه شهرســتان ماهنشان، خدابنده و تویســرکان( در 24 ساعت گذشــته گفت: در مدت یادشده در هفت روســتا عملیات امدادرسانی انجام شــده و 102 نفر نیــز نجات یافتنــد. همچنین تخلیه آب از 31 واحد مســکونی انجام شــده اســت. بهنام سعیدی افزود: هماینک نیز جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در شهرســتانهای متأثر نیز تشــکیل شــده و نیروهای امدادی در حالت آمادهباش هستند. سخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشــور با تشریح خسارات وارده از سیلاب در استانهای یادشده اظهار کرد: سیلاب بیشتر در شهرســتان خدابنده و تعدادی از روســتاهای آن خســاراتی را به بار آورده است. وی خاطرنشــان کرد: هماینــک مدیرکل بحران اســتان زنجان و معاون عمرانی استانداری برای رصد شرایط و انجام مأموریت و هماهنگی بیشــتر در شهرســتان خدابنده حضور دارند. ســعیدی با اشاره به اخطاریه ســازمان هواشناســی هم گفت: دیروز نیز تا ساعت 9 صبح، شــاهد بارش بــاران در اســتانهای قزوین، لرستان، همدان، البرز و تهران بودیم و در اکثر محورها بارندگی و در ارتفاعات محور فیروزکوه، هراز و کندوان بارندگی شــدید مشــاهده شــد. وی ادامه داد: طبق پیشبینی ســازمان هواشناسی کشــور؛ بارش رگبار و باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی در استانهای آذربایجان شــرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کردســتان، کرمانشاه، لرستان، خوزســتان، کهگیلویهوبویراحمد، زنجان، همدان، مرکــزی، قزوین، کرمان و البته تهران پیشبینی شــده اســت. وی مهمترین مخاطره جوی فصل بهار را بارش رگبارهای موقت شــدید به همراه صاعقه بهویژه در مناطق کوهپایهای، تگرگ و سیلاب ناگهانــی به همراه تندباد شــدید موقــت در مناطق مستعد عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.