پنج قاره

Shargh - - حوادث -

24 نفر در اوش قرقیزستان بر اثر رانش زمین مدفون شدند اکیپرس:

بــر اثر رانش زمیــن در ناحیه ازگن از توابع منطقــه اوش در جنوب قرقیزســتان در روز شــنبه، 24 روســتایی در زیر گلولای مدفون شــدند. «الماســبیک آتمبایف»، رئیسجمهوری قرقیزســتان، به همیــن مناســبت در پیامی یک روز عــزای عمومی اعــلام کرد و نوشــت: آنچه مایه تأســف است این اســت که دو، سه روز قبل درباره احتمال وقوع حادثه به اهالی این روســتا هشــدار داده بودیم ولی آنها توجهی نکردند. وی گفت: یک مــاه پیش هم چند بار برای جابهجایی اهالی روســتا به آنها هشدار دادیم ولی حاضر به جابهجایــی نبودند. وی گفت: بــه تیم عملیات امدادونجــات دســتور داده شــده اســت که به عملیات جســتوجو ادامه دهنــد. یک ماه پیش نیــز در همین منطقه تمام اعضــای یک خانواده ششنفره بر اثر رانش زمین زیر خاک مانده و جان خود را از دست دادند.

سقوط اتوبوس در میانمار ۱۹ کشته برجا گذاشت

شینهوا: مقامــات داخلی میانمار از وقوع سانحه رانندگی در جنوب شــرق این کشــور و کشتهشــدن دستکم 19 نفر در این حادثه خبر دادند. بنابر اعلام مقامات داخلــی میانمار، در این حادثه رانندگی یک دســتگاه اتوبوس مسافربری از مسیر منحرف شده و داخــل درهای به عمق 30 متر ســقوط کرد. در این حادثه دســتکم 19 نفر جان خود را از دست دادند و 21 نفر دیگر مجروح شــدند. پلیس میانمار با بیان اینکه اتوبوس حامل بیش از 40 سرنشین بوده، اعلام کرد: نقص سیستم ترمز اتوبوس علت سقوط خودرو به داخل دره بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.