کشف 5/1 تُن مواد مخدر با دستگیری یک قاچاقچی

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی اســتان سیستانوبلوچستان گفت: یگانهای عملیاتی پلیس در درگیری با قاچاقچیان مســلح یکتنو 523 کیلو مواد مخدر کشــف کردند. ســردار «حسین رحیمی» گفــت: مأمــوران انتظامی شهرســتان ایرانشــهر با پشــتیبانی فنی پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان با گســترش چتر اطلاعاتی خود در جنوب استان به ســرنخهایی از فعالیت یک باند بزرگ دســت یافتند که نشــان میداد اعضــای این باند مســلح، مقادیر درخورتوجهی مواد مخــدر را از مناطق صفر مرزی با استفاده از خودروهای تندرو بارگیری کرده و قصد انتقال آن را به عمق کشــور دارند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان با اشاره به اینکه اعضای این باند با یک دستگاه خودرو سبک در حال جابهجایی مواد مخدر بودند و به صورت مداوم مورد پایش تخصصی یگانهای اطلاعاتی قرار داشتند، در منطقه «بمپور» شهرستان ایرانشهر وارد کمین تکاوران پلیس شدند و درحالیکه قصد تغییر مســیر و فــرار از منطقه را داشــتند، به صورت مســلحانه با تیمهای عملیاتی پلیس درگیر شــدند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این درگیری مسلحانه مأموران ضمن توقیف خــودرو حامل مواد مخدر، یــک قاچاقچی حرفهای را دســتگیر و در بازرســی خودرو 155 کیلو تریاک را کشــف کردنــد و در ادامه این عملیات با شناســایی منزل ایــن قاچاقچی، در بازرســی از محل، یکتنو 270 کیلو تریاک را کشف و یک دستگاه خودرو دیگر متعلق به اعضای این باند را در محل توقیف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.