ریزش آوار ساختمان 4طبقه در جنوب تهران

Shargh - - حوادث -

شرق: سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران گفت: بــه دلیل عملیات گودبرداری، بخشــی از یک ســاختمان چهارطبقه مســکونی خالی از ســکنه در جنوب تهــران فرو ریخت. ســیدجلال ملکــی افزود: ســاعت 18:36 جمعــه حادثــه آوار در خیابــان وحدت اســلامی نرســیده به حسنآباد به ســامانه 125 اعلام شد و مأموران سه ایستگاه آتشنشــانی به محل حادثه اعزام شدند. وی بیان کرد: قطعه زمینی به وسعت 200 متر به عمق پنج متر گودبرداری شده بود که در ضلع شرقی آن یک ساختمان مسکونی چهارطبقه خالی از سکنه دچار تخریب شد. به گفته ملکی در این حادثه به فردی آسیب نرسید و علت این حادثه در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.