کشف جسد پیرمرد 83ساله در رودخانه گاماسیاب

Shargh - - حوادث -

میزان:

جسد پیرمرد 83ســاله کنگاوری پس از یک هفته جســتوجو در رودخانه گاماســیاب پیدا شــد. علیاکبر جمالی، رئیس جمعیت هلال احمر کنــگاور گفت: پــس از یک هفته تــلاش نیروهای مردمــی و نجاتگران جمعیت هلال احمر، جســد پیرمرد 83ساله اهل روســتای دهکهنه ظهر دیروز در رودخانه گاماسیاب و در قسمت پاقلای روستای دهلر از آب گرفته شــد. جمالی افزود: متوفی که از اهالی روستای دهکهنه کنگاور بود، یک هفته پیش پیاده به قصد رفتن به روســتای دهلر از خانه خارج شد و دیگر به منزل برنگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.