اجرای خیابانی با «کاوه آفاق»

در حمایت از سیلزدگان آذربایجان انجام شد

Shargh - - هنر -

شــرق، نســیم قاضیزاده:

کاوه آفــاق در حمایت از ســیلزدگان آذربایجان در یک مکان عمومی و چند خیابان تهــران مانند نوازندگان خیابانــی ســه قطعه آهنــگ بــرای رهگذران نواخت و خواند.

کاوه آفــاق، خواننــده راک، پنجشنبهشــب گذشته به یکی از شلوغترین و پررفتوآمدترین مراکــز خرید تهــران رفــت و دقایقی بــا هنر موسیقیاش مردم را به کار خیر دعوت کرد.

با وجود اینکه این اجرا از قبل، اعلام عمومی نشده بود، اما بازدیدکنندگان زیادی به تماشای اجرای این خواننده ایســتادند و کمکهای خود را درون جعبــهای که برای این کار تهیه شــده بود، میانداختند.

در این اجــرا قطعاتی از معروفترین آثارش همچون «شال»، «اتاق آبی» و «عطر تو» ازسوي او اجرا شد که شهاب آفاقی با ساز گیتارش کاوه آفاق را همراهی میکرد. این خواننده در میانه اجرا به مردم گوشــزد میکرد هرکســی کمکی انجام میدهد برای اعتلای کشورش است.

ایــن خواننده که پرچــم ایــران را بهعنوان المــان خــود برگزیــده و مچبندهایــی در بین طرفدارانش استفاده میشــد؛ پس از این اجرا که شامگاه هفتم اردیبهشت به همت مؤسسه ایرانکنسرت در مرکز خرید پالادیوم برگزار شد، به چند خیابان دیگر شهر تهران رفت و دقایقی نیز برای مردم رهگذر خیابان نواخت و خواند.

کاوه آفاق که قرار اســت تا چنــد روز دیگر در سالن میلاد نمایشــگاههای بینالمللی روی صحنه بــرود و بــهزودی آلبوم «شــال» را نیز منتشر خواهد کرد، باوجود مشغله بالای کاری، تمرینــات گروهــش را قطع کرد تا یــک روز را به اجــرای خیابانی برای جمــعآوری کمک به سیلزدگان آذربایجان اختصاص دهد.

آفاق درباره هــدف خود از انجام این اجرای خیابانی گفت: «در ســالهای گذشته زمانی که زلزله، آذربایجــان را لرزاند، وظیفه خودم دیدم به صــورت خودجــوش کنار کوچــه و خیابان ســاز بزنم و برای آنها پول جمع کنم. مردم نیز لطف کردند و پول خوبی از این کار جمع شــد و ما توانســتیم برای زلزلهزدگان وسایلی را تهیه کنیم».

او ادامه داد: «متأســفانه اکنون دوباره بلای دیگری به شــکل دیگری بر سر مردم آذربایجان آمده اســت، باید وظیفــهام را انجام میدادم و ســعی کردم همــان کار را دوباره تکــرار کنم. هرچند ممکن است مبالغ جمعآوریشده اندک باشد، اما این کار وظیفهام بوده است».

کنســرت کاوه آفاق 2۰ اردیبهشــت در سالن میــلاد نمایشــگاه بینالمللی بــه تهیهکنندگی محمدحسین توتونچیان و مؤسسه ایرانکنسرت برگــزار خواهــد شــد. در این کنســرت قطعات قدیمی و جدید این خواننده نواخته خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.