تئاتر ایرانی در ایتالیا

Shargh - - هنر -

شــرق:

در دهه گذشــته، گفتوگوهای ادبــی و هنری ایــران و ایتالیا افزایش چشمگیری داشــته و برنامههای متعددی در حوزه ادبیات و تئاتر در دو کشور اجرا شده است. بــه تازگی ترجمــه ایتالیایــی دو نمایشنامه «قلعه انســانات» و «شــب دشنههای بلند» به قلم علی شمس و ترجمه پریسا نظری و با مقدمهای از ابراهیم گلســتان به همت انتشارات Fuorilinea در ایتالیا منتشر شده است.

نشســت رونمایــی این کتــاب در روز چهارشــنبه ۱۳ اردیبهشــت ســاعت ۱۵ با حضور آرش عباســی )نویســنده نمایشنامه «نویسنده مرده است»،) پریســا نظری )مترجم( و علی شمس در مرکز فرهنگی شــهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشــتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارســت(، نبش کوچه سوم برگزار میشود. در ســال جاری ایتالیا میهمان ویژه ســیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است و مرکز فرهنگی شهر کتاب، برنامههای مختلفی را در زمان برگزاری نمایشگاه و در سال ۹۶ در تهران و شهرهای مختلف ایتالیا برگزار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.