پاسخ خسروتاج به منتقدان واردات کالا

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به منتقدانی که میگویند «دولت برای دریافت درآمدهای نفتی دســت به تهاتر و واردات کالاهای غیرضروری زده است»، تأکید کرد: در شرایط تحریم، تهاتر کالا رویکردی عقلایی و منطقی بهشمار میرود. منتقدان هم اگر به جای کلیگویی بهطور مصداقی وارد بحث شوند ما توضیحات کامل را ارائه خواهیم کرد.مجتبی خســروتاج در پاسخ به این سؤال که در موارد متعدد، منتقدان دولت بر این نکته تأکید دارند که دولت برای دریافت درآمدهای نفتی از کشورهای مختلف اقدام بــه واردات کالاهای غیرضروری کرده اســت، توضیح داد: در دوره تحریمهــا و زمانی که یک کشــور تحت تحریم بانکی بوده و قادر نیســت مطالبات خود از کشورهای دیگر را به صورت نقدی دریافت کند، تهاتر کالا براســاس نیازهای کشور یک تصمیم عقلایی اســت که بســیاری از کشورهای در شــرایط تحریم آن را لحاظ میکنند. رئیس سازمان توســعه تجارت عنــوان کرد: البته ایــن روش امروز تجارت دنیا نیســت و همانطور که گفته شد تنها به شــرایط خاصی که ممکن است برای برخی کشورها ایجاد شــود محــدود میشــود. وی درعینحال به سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز اینگونه پیشبینی شده که اگر در شــرایطی مجبور شویم، میتوانیم از این رویکرد اســتفاده کنیم، چراکــه در موارد متعدد تهاتر میتواند موجب توسعه روابط دو کشور شود. خســروتاج ادامه داد: برای مثال میتوانیم به برزیل کود صادر کنیــم و در برابر آن دانه کنجاله و ســایر محصولات کشــاورزی وارد کنیم. البتــه اگرچه این روش میتواند باعث توسعه روابط کشورها شود اما درهرحال مکانیســم پرداخت دوره فعلی در دنیا به صورت نقدی بوده و این شــیوه تهاتر فقط شــاید در زمان تحریمها ابزاری کاربردی محسوب شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که چه میزان واردات غیرضروری به کشور داشتهایم؟ گفــت: عدهای که نســبت بــه این موضــوع انتقاد میکنند، بــه جای کلیگویی موردی صحبت کنند تا ما توضیح مربوطــه را ارائه کنیم. برای مثال عدهای میگفتند در ســال گذشــته آجیل خارجی وارد شده است درحالیکه طبق ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی بهطور کل واردات آجیل ممنوع اســت و آجیل وارد نمیکنیــم.وی ادامه داد: در حالت کلی کمیســیون ماده ۱ بهطــور دائم بــه این موضوعات رســیدگی میکنــد و تولیدکنندگانی که بر ایــن باورند واردات کشــور به فعالیت آنها ضربه وارد میکند، میتوانند در تمــاس با این کمیســیون نظر خــود را منعکس کنند، چراکه بعد از انعکاس موضوعات مطرحشده در این کمیسیون جلساتی با حضور تمام فعالان آن بخش برگزار شــده و صحبتهــای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان شنیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.