نابودی ۷ هزار هکتار باغهای شمال تهران در دوره مدیریت قالیباف

Shargh - - جامعه -

غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به 12 ســال مدیریت قالیباف در شهرداری تهران گفت: هفت هزار هکتار باغهای شمال شهر تهران طی ســالهای مدیریت ایشــان نابود شد و حدود ۶0هزارمیلیارد بدهی روی دست شهرداری تهران ماند. قالیباف اموال، مستغلات و زمینهایی که میتوانست در شرایط بحرانی به مدد مدیریت شــهری بیایند را از بین برد و پروژههای نمایشی با بودجههای فراقانونی به اجرا درآورد. وی افزود: پل صدر و پل نیایش قرار بود با ۸00میلیارد تومان تمام شــود، ولی تا امــروز 700هزارمیلیارد تومان هزینه برداشــته اســت و قطعا با توجه به اینکه روی گســل فعال زلزله ساخته شــدهاند، تبعات بســیار بدی در آینده خواهند داشــت، درحالیکه با همین بودجه میتوانســت خط دو و سه مترو را تمام کند. عضو شــورای شــهر تهــران با تأکید بر اینکه حساسترین پســتهای شهرداری را در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: «من تعجب میکنم که چطور بازنشستهها میتواننــد مدیریت مدرن انجام دهنــد، اما افراد تحصیلکرده و متخصص مدیریت سنتی دارند؟». انصاری با اشــاره به ادعای شــهردار تهران مبنی بــر تولید برق از زباله گفت: در 12 ســال مدیریت قالیباف بر شــهرداری هیچ اقدام مثبتی در زمینه بازیافت زباله انجام نشــده و این کارخانه برق نیز حتی 20 درصد زباله تهران را پوشــش نمیدهد و از تکنولوژیهــای عقبافتاده در آن اســتفاده شده که هیچ منفعتی برای شهر ندارد. اگر مدعی است شهرداری از بازیافت زباله درآمد دارد، ارقام و عددها را اعلام کند و گزارشات مالی را به مردم ارائه دهد. او در ادامه افزود: قالیباف هرگز پاسخ درستی در شورا به سؤالات اعضا نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.