تداوم دولت روحانی و مسئولیت ما

Shargh - - جامعه -

امتیازي که هیچگاه خود را از بابت فجایع اجتماعی و سیاسی مقصر نمیدانند و از دید آنها، تنها چیزی که مقصر است و مرتکب خطا میشود، همان جمع بیهویتی است که دیگران، جامعه یا دولت خوانده میشود ». به زعم این افراد مسئولیتی در قبال مسائل کشور متوجه آنان نیســت یا به نظر آنان، از قبل در جایی دیگر تصمیمات گرفته شــده است. مسئولیت ما دقیقا از همینجا شــروع میشــود. آنجا که باید ســکوت را شکســت و همگان را دعوت به حضور آگاهانه در عرصه انتخابات کرد. سکوت را شکست و در مقابل وعدههای عوامفریبانه فریاد زد. سکوت را شکســت و در مقابل دروغهای آگاهانه افشاگری کرد. ســکوت را شکســت و در مقابــل تخریبهای مغرضانه روشــنگری کرد. ســکوت را شکست و در مقابل حاکمیت پوپولیسم در هر چهرهای ایستادگی کرد. به عبارت بهتر امروز باید آنچه را واســلاوهاول «مســئولیت عالــی» مینامد، در میان شــهروندان برانگیخته کرد. همینجا باید اشــاره شــود رویکرد حضور حداکثری در عرصه انتخابات از سیاستهای همیشــگی نظام بوده است و عالیترین مقام کشور تأکید کرده است در عرصه انتخابات حتی کسانی که حامی نظام نیستند به خاطر کشور در صحنه باشند و رأی دهند. پیش از این در یادداشــتي با اشــاره به داســتان بنجامین فرانکلین )بعــد از امضای بیانیه اســتقلال در ســال 177۶( که در پاســخ به یک نفر که از او پرســید آقای فرانکلین با چه روشــی بر ما حکومت میکنید؟ پاسخ داد: «جمهوری،... اگر شما بتوانید نگــهاش دارید» تاکید کردم کــه باید اذعان کرد دولــت دکتر روحانی رویههــای حکومتداری نظیــر تصمیمگیری بر مبنای منافــع ملی، وفاداری بــه وعدههــای انتخاباتی، اتخاذ تصمیــم بر مبنای خرد جمعی، سیاســتگذاری با مشارکت گروههای ذینفــع و ذیربط، تعهد به حفظ آرامش کشــور و پیشــبرد امور بر مبنای تفاهم، ائتــلاف و تدبیر را در دســتور کار خود داشته و پیش برده است، اما تداوم ایــن رونــد همانقدر که بــه عملکــرد دولتمردان بســتگی دارد، به همه شــهروندان، فعالان مدنی، صاحبنظــران و کنشــگران سیاســی - اجتماعی وابســته اســت. این ما هســتیم که باید تداوم تدبیر در دولتمردي، دروغنگفتن به مردم، توانمندســازی فقــرا، بهبود نظم اجتماعی و امنیت، آرامش، صلح و اعتدال را انتخاب کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.