۳ استان کشور همچنان درگیر مالاریا

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

بنابر اعلام روابطعمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، دکتر سیدحســن هاشمی در پیامی به مناســبت روز جهانی مالاریا آورده اســت: «مالاریا هنوز از مهمترین علل مرگومیر در برخی کشــورهای در حال توسعه اســت. انتقال این بیماری کماکان در ۹۹ کشــور دنیا گــزارش میشــود و در جهان حدود ۳.۳میلیارد نفر در معرض خطــر ابتلا به مالاریا قرار دارنــد. در کشــور ما، مــوارد اولیه بیمــاری عمدتا از کشورهای مجاور بهویژه همسایههای شرقی و بهویژه پاکســتان وارد کشور میشــود و طبیعی است موارد ثانــوی این بیمــاری از طریق گزیدن پشــه به دیگران انتقال مییابد. نمود این واقعیت در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستانوبلوچســتان قابل مشاهده است. البته در گذشــته این بیماری در اغلب مناطق کشــور شایع بوده و موجب ابتلای میلیونها نفر و مرگومیر هزاران نفر بوده است. خوشــبختانه پس از تصویب برنامه حذف مالاریا در شورای عالی سلامت و امنیت غذا در ســال 1۳۸۹ و به دنبال آن اجرای برنامههای کنترل و پیشــگیری مناسب، اکنون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از کشورهای موفق و پیشرو جهان در زمینه حذف مالاریا مطرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.