استقلال دوباره تراکتورسازی را گرفت

Shargh - - ورزش -

هفته بیســتونهم رقابتهای لیــگ برتر ایران در شــرایطی روز گذشــته به طور همزمان با انجام هشــت بازی برگزار شد که استقلال تهران توانست جایگاه دومیاش را از تیم تراکتورسازی پس بگیرد. شــاگردان منصوریان که به مشهد سفر کرده بودند تــا مقابل پدیده به میدان برونــد، در ابتدای بازی با یــک گل عقــب افتادند، ولی در نهایــت با گلهای نورافکــن و انصاری توانســتند بــازی را با نتیجه 2 بر یک به ســود خودشــان خاتمه دهند؛ این نتیجه نهتنهــا رکورد شکســتناپذیری اســتقلال در لیگ مقابل پدیده را حفظ کــرد، بلکه آبیهای تهران را به رتبــه دوم جدول هم برگردانــد؛ چون همزمان با همیــن بازی، تراکتورســازی در اصفهــان تن به شکســت 2 بر صفر مقابل ســپاهان داد و در همان عدد 53 امتیاز باقــی ماند. بهاینترتیب جدال برای رســیدن به رتبــه دوم جدول به هفته آخر کشــید؛ جایی که اســتقلال باید با ســپاهان آماده بازی کند و تراکتورســازی هم میزبان نفت تهران است. البته روز گذشــته شــاید جذابترین بازی در ورزشــگاه آزادی برگزار شــد؛ جایی که بازیکنان پرســپولیس که با بیمهری تماشــاگران مواجه شــده بودند به مصــاف ذوبآهن رفتند و در بــازی 3 بر یک عقب افتادنــد؛ مهدی طارمــی، البته اینبــار بهموقع به کمک پرســپولیس آمد و با دو گلی کــه زد، دو کار مهم را انجام داد؛ اول اینکه با مساویکردن دیدار، رکورد شکســتناپذیری پرســپولیس در آزادی )در بازی با اســتقلال، رقیب آبیپــوش میزبان بود( را حفــظ کــرد و از طرفی هم بــا 18 گل بهتنهایی در صدر برترین گلزنان لیگ جا گرفت. ذوبآهن با این نتیجه به رتبه پنجم ســقوط کرد. رقابت سپاهان و ذوبآهن هم برای مقــام چهارمی به هفته پایانی کشــید. در انتهای جــدول دو تیم ســیاهجامگان و صبا دو برد ارزشــمند کســب کردند. صبا 2 بر یک نفت تهران را برد و سیاهجامگان هم با یک گل تیم سقوطکرده ماشینسازی را شکست داد. برد این دو تیم و شکســت سایپا مقابل پیکان باعث شد رقابت برای بقا به هفته آخر کشــیده شود. در هفته پایانی لیگ که پنجشــنبه این هفته انجام میشود، از بین سه تیم سایپا، صبا و ســیاهجامگان یک تیم سقوط خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.