ادعای جديد چینیها؛ بازی 3 بر صفر میشود!

Shargh - - ورزش -

ســایتهای چینــی عقیــده دارند فیفــا ایران را خیلی کــم جریمه کرده و آنها به ایــن امر اعتراض خواهنــد کرد؛ چراکه ایران باید یــا 3 بر صفر بازنده برابــر چین اعلام شــود یا اینکــه بازی ایــن تیم با چین تکرار شــود. به گزارش ایســنا به نقل از سایت یوهــان چیــن، در دیدار تیــم ملی فوتبــال ایران و چیــن کــه در ورزشــگاه آزادی برگزار شــد اتفاقات ناراحتکننده زیــادی رخ داد که از جمله آن پرتاب مواد محترقــه به داخل زمین بود کــه به داور خط اصابت کــرد. فیفا در واکنش به ایــن اتفاق ایران را 50 هزار فرانک ســوئیس جریمه کــرد، اما چینیها معتقدند این جریمه خیلی کم است و فایدهای برای فوتبــال چین ندارد، چون نتیجــه را تغییر نمیدهد و فیفــا بایــد کاری کند که نتیجه تغییــر کند. در این بین ســایتهای چینی در رابطه با محرومیت ایران نوشــتند: در بازی ایران و چین نقــض قوانین زیادی رخ داد، اول آنکه ورزشگاه آزادی اعلام کرد 78هزار و 11۶ نفر در ورزشــگاه آزادی حضــور دارند؛ این در حالی اســت کــه جمعیت خیلی بیشــتر از اینها در ورزشگاه بود. فدراسیون فوتبال ایران بازی را رایگان اعلام کرد و بیش از ظرفیت ورزشــگاه تماشــاگر در این بازی حضور داشــت و همین باعث شده بود کار برای هواداران چینی خیلی ســخت شود. دوم آنکه هواداران ایرانی حاضر در ورزشــگاه علیه هواداران چینی اقدامات زشــتی انجام دادنــد و حتی آنها را تهدیــد به مرگ کردند که مســتندات آن وجود دارد ولی فیفا این موارد را در گزارش خود مورد بررســی قرار نداده است. طبق قوانین فیفا، توهین تماشاگران به تماشاگران تیم مقابل محرومیت و جریمه خواهد داشــت و درحالیکه حداقل میتوانستند ایران را از حضور تماشاگرانش در بازی بعد محروم کنند چنین اتفاقی رخ نداد. در ادامه این سایت ادعا کرده است: چینیها امیدوار هســتند بتوانند به دلیل آنکه نقض قوانیــن زیادی در ورزشــگاه آزادی رخ داد بازی یک بار دیگر تکرار شــود که معلوم نیست چه تصمیمی درباره آن گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.