قهرمانی هاکی ایران در جام ملتهای آسیا

Shargh - - ورزش -

تیم ملی هاکی ســالنی ایران در هفتمیــن دوره رقابتهای جام ملتهای آســیا با شکســت قزاقســتان, برای هفتمینبار قهرمان شــد. به گزارش ایرنا، هفتمین دوره جام ملتهای آسیا با حضور هشــت تیم در دو گروه از چهارم تا هشــتم اردیبهشت به میزبانی شــهر دوحه قطر برگزار شــد. ملیپوشان کشورمان جمعهشــب در فینال رقابتها، مقتدرانه و بــا نتیجه 10 بر یک قزاقستان را شکســت دادند تا برای هفتمینبار جام قهرمانی را بالای سر ببرند. هاکیبازان کشورمان با کسب این قهرمانی برای ســومینبار نیز جواز حضور در جام جهانــی هاکی 2018 آلمان را کســب کردند. تیم ملی هاکی ســالنی ایران برای رســیدن به جام قهرمانی تیمهای مالزی, قطر، عمان و ازبکســتان را در این دوره از رقابتها از پیشرو برداشــت. قزاقســتان، نایبقهرمان مســابقات، نیز جواز حضور در جام جهانی آلمان را کسب کرد. یعقوب بهرامی، امیر اروئی، نیما حیدری، بهنام ســعدی، حمید نورانیان، عباس اروئی، محســن بهلولی، ســیدمحمد قریشــی، نوید طاهریراد، علیرضا چزانیشــراهی، بهداد بیرانوند و وحید صمــدی 12 بازیکن اعزامی تیم هاکی ســالنی ایران به دوحه را تشکیل دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.