ایران میزبان مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا شد

Shargh - - ورزش -

با تصویب مجمع عمومی و سالانه کنفدراسیون بیلیارد آسیا، میزبانی رقابتهای اسنوکر قهرمانی آسیا در سال آینده به ایران رسید. به گزارش ایسنا، مجمــع عمومی و ســالانه کنفدراســیون بیلیارد آســیا در حاشــیه رقابتهای اســنوکر قهرمانی آســیا برگزار شــد. در جریان برگزاری این جلسه، اعضای مجمع کنفدراســیون بیلیارد آسیا میزبانی رقابتهای اسنوکر قهرمانی آسیا در سال 2018 را به ایران دادند. رقابتهای اســنوکر قهرمانی آسیا به میزبانی ایران در اردیبهشــت سال آینده برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.