روزنامه شهردار یا شهرداري

Shargh - - سیاست -

شــرق:

روحانی: «نگفتم سالانه یک میلیون شغل ایجاد میكنم»، «چه كسی مجوز بلندمرتبهسازی میدهد؟»، «زبالههــای پایتخت تفكیــک نمیشــود؟»؛ این پكیج تیترهای صفحه یک روزنامه همشهری است. مؤسسهای كه طبق اطاعیــه اداره كل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، هزینههای آن از بودجه عمومی تأمین میشود و بــه همین دلیل هــم از تبلیغ له یا علیــه كاندیداهای ریاســتجمهوری منع شده اســت. این در حالی است كــه این روزنامه در كنار برخــی از خبرگزاریهای جریان اصولگرا، نظیر «فارس» و «تسنیم»، از زمان كلیدخوردن رقابتهای انتخاباتی به طور ملمــوس از دو كاندیدای اصلی این جریان حمایت میكنند.

چنــدی پیــش، اطاعیــه اداره كل مطبوعــات و خبرگزاریهای داخلی در اطاعیهای به استناد ماده 68 قانون انتخابات، نام برخی از مؤسسههای مطبوعاتی را كــه به نحوی از انحنا از بودجه عمومی ارتزاق میكنند، ذكر كرده و آنها را از فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها منع كرده بود.

بر اســاس ماده 68 قانون انتخابــات، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعام رســمی اسامی نامزدها له یا علیــه نامزدهای ریاســتجمهوری از میز خطابه نمازجمعه یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیــت كارمندان در ســاعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانهها و ادارات، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی )به هر مقدار( استفاده میكنند و همچنین دراختیارگذاشــتن وسایل و امكانات یادشده ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته میشود.

در فهرســتی كه معاونت مطبوعاتی اعام كرده بود، مؤسسههای مطبوعاتی مانند اطاعات، ایران، خراسان، كیهــان، همشــهری و همچنیــن خبرگزاریهایی نظیر فارس، تســنیم، ایرنا و... مشــمول این ماده قانونی قرار میگیرند. با این حــال و با وجود تصریح قانون، برخی از این مؤسســههای مطبوعاتی مثل روزنامه همشهری و خبرگزاریهایی مانند فارس و تسنیم، به طور مشخص در خط حمایتی یكی از نامزدهای جریان متبوع فكری خود رفتار كرده و علیه نامزدهــای رقیب مطلب یا كاریكاتور منتشر ميكنند.

روزنامه شهرداري يا شهردار؟

همشــهری این كار را از مدتها قبــل آغاز كرده بود؛ حتی قبل از درگذشــت آیتالله هاشمی. همشهری ماه، تصویری را از بنز آبیرنگی منتشــر كرده بود كه دســتی از آن بیرون آمده و اسكناســی به دختربچهای میدهد. عنــوان تصویــر هم شــاه و گدا بــود. توییتر تســنیم در رمزگشایی از این تصویر نوشته بود: «دستی كه از تصویر بنــز آبی روی جلد بیرون آمده و در حال كمک به كودک خیابانی است، متعلق به هاشمیرفسنجانی است .»

همشهری چند ماه بعد، قبل از آنكه موعد تبلیغات ریاستجمهوری به طور رسمی كلید بخورد، در صفحه نخســت روزنامهای كه برای شهرستان توزیع كرده بود، تصویری از قالیباف را در حال دستگرفتن یا دستدادن با كودكانی كه در استخر هستند، نشان میداد. این تصویر ناخودآگاه، تداعیكننده تصاویری بود كه در كرهشــمالی از رهبران آن منتشــر میشود. روز گذشته هم همشهری تمام صفحه نخست خود را به اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاســتجمهوری اختصاص داده و تیترهای اصلــی خود را به نوعــی انتخاب كرده بــود تا به تمام مطالب مطروحه در مناظره پاسخ گفته باشد.

بــه عنوان نمونــه، در توضیح تیتر یــک این روزنامه آمده اســت: رئیسجمهور در مقابل محمدباقر قالیباف وعده خود را درباره اشتغال چهارمیلیونی نفی كرد و آن را ساخته سایتهای بینامونشــان خواند؛ اما در ادامه مناظره، ســند این وعده از سایت شخصی رئیسجمهور به وی ارائه شد.

در تیترهــای زیر تیتر یــک هم به عنــوان نمونه در مطلبی با عنوان «چه كســی مجوز بلندمرتبهســازی در تهران را میدهد ؟» آمده است : «شورای عالی شهرسازی و معماری كشور وظیفه بررسی پیشنهادهای لازم درباره سیاســت كلی شهرســازی ایران را بر عهــده دارد. این وظیفه اصلی در بند یک تشــكیاتی این شورا ذكر شده كه در ســال 1351 شكل گرفته اســت. ازآنجاكه شورای عالی شهرسازی و معماری كشــور زیرمجموعه وزارت راهوشهرسازی به حساب میآید، تغییر در مصوبات قبلی یا تعیین مصوبات جدید میتوانــد تغییرات عمدهای را در شــهرها به وجود آورد». این پاســخ به همان بخش از سخنان روحانی اســت كه به قالیباف گفته بود «لابد مجوز ساختوســازها را به همان چهاردرصدی كه به آن نقــد دارد، ارائه میدهد».از آنچه ارائه شــده، چنین دریافت میشــود همشهری به طور واضح خط تخریب روحانی و حمایت از قالیباف را پی گرفته است.

توپخانهخبرگزاري

خبرگزاری تســنیم، دیگر خبرگزاریای است كه قبل و بعــد از آغاز بــه كار تبلیغات انتخابــات، خط خبری خود را در حمایــت از نامزدهای اصولگرا و به طور ویژه قالیباف قرار داده اســت. به عنــوان نمونه، یک روز پس از انجام مناظره تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، در گزارشهایــی به تكذیب مــواردی پرداخت كه روحانی در مناظــره مطرح كرده بود. همچنین تیتر نخســت این خبرگــزاری كه در قالــب پكیج انتخاباتــی آمده، چنین اســت: «وضعیت وخیم روحانی در نظرسنجیها/ نظر شریعتمداری درباره احتمال كنارهگیری روحانی به نفع جهانگیری».یا در خبر دیگــری با عنوان «دوباره «دولت ركود»/؟ سهم 10درصدی عمران و آبادانی از درآمد ارزی 1000000 میلیارد تومانی دولت روحانی»، چنین ادعا شده اســت: «مجموع منابــع ریالی درآمدهــای ارزی دولت روحانی از مرز 1000هزار میلیارد تومان گذشــت، این در حالی است كه كل بودجه عمرانی دولت یازدهم در این چهارســال، به 100هزار میلیارد تومان هم نرسید تا ركود عمیقی را در این ســالها شاهد باشــیم».این خبرگزاری بهطورمثــال روز نهم اردیبهشــت در خبری كه عكس مربوط به آن را فیشهای نجومی حقوقی انتخاب كرده بود، مدعی شده بود: «شنیدهها حاكی است، نجومیبگیر معــروف بانک «م» كه به دلیــل تخلفات متعدد مدتی بازداشت شــده بود، ظاهرا به صورت مشروط آزاد شده و اخیــرا هــم تحركاتــی را در این بانک بــه نفع یكی از نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری داشــته است». اگرچه اشــارهای به نام نامزد نشــده، اما مشخصا بحث حقوقهــای نجومی اصطاحــی بود كه رســانههای اصولگرا در برابر اماک نجومی باب كردند تا بهاینوسیله دولت را تخریب كنند.این خبرگزاری همچنین روز گذشته، گزارشــی را منتشــر كرده با عنــوان «چهاردرصدی كه ذخیره نظام هســتند»؛ در این گزارش مدعی شده است: «موضوع «۴ درصد» كه این روزها بحثش داغ شده، جزء همان «ذخیره نظام» هســتند كه «هزینه اوقات فراغت فرزنــدان» را در حقوقهای نجومــی میگیرند و یارانه نقــدی را «مصیبت عظما» و مســكن مهر را «مزخرف» میخواننــد». برای ایــن مقدمه پرازكنایــه كاریكاتوری هم كار شــده كه نشان میدهد ســه دزد در حال تخلیه پولهــای بانک به كیســههای دزدی خود هســتند.این خبرگزاری در گزارشــی دیگر، با عنوان «رئیس مركز آمار هم اشــتغالزایی 700هزار نفری را تكذیب كرد»، مدعی شد: «در حالی هم آمارهای رسمی مركز آمار حكایت از ایجاد 113هزار شغل در سال دارد و هم رئیس مركز آمار خبر از ایجاد ۴۹0هزار شغل در سال در دولت تدبیر داده است كه دولتیها همچنان مدعی ایجاد 700هزار شغل در سال هســتند». تســنیم بیآنكه بخواهد پردهپوشی كند، از قالیباف حمایت میكند و در این راستا روحانی را مورد تخطئه قرار میدهد.خبرگزاری فارس هم اما از این قافله عقب نمانده است. این خبرگزاری در بازه زمانیاي كه فضای كشــور انتخاباتی شــده است، خط حمایت از قالیباف و رئیسی را همزمان در پیش گرفته و به نقد و گاه تخریب دولت میپــردازد؛ بهعنواننمونه این خبرگزاری در تاریخ ششــم اردیبهشــت گزارشــی با عنوان «وقتی كارگران شهرداری قرچک به خاطر عدم پرداخت حقوق تجمع میكننــد و فرماندار پاداش نجومی میگیرد! چرا ادعای برخورد با حقوقهای نجومی «نمایشــی» است/ از «پاداشهای آخر ســال» تا «حق جلسه» آمده است: «یكی از امتیازهایی كه برخی كارمندان دولت به صورت قانونی بــرای خود در نظــر گرفتهاند «حق جلســه»و «پاداشهای آخر ســال» اســت درحالیكــه حضور در جلسات در ســاعات قانونی صورت میگیرد و كارمندان دولت حــق ندارند حق جلســهای دریافــت كنند».این خبرگزاری در گزارشــی دیگر به تاریخ نهم اردیبهشت با عنوان «اســامی 12۴ كارخانه و شــركتی كه در سال ۹5 تعطیل و یا زیانده شــدند» ادعا كرده است: «علیرغم اینكه قــرار بود همزمــان با چرخ ســانتریفیوژها چرخ تولید كشــور نیز بچرخد، 12۴ كارخانه در دولت یازدهم تعطیل و یا زیانده شدند».باز همین خبرگزاری به تاریخ نهم اردیبهشــت؛ یعنی بعد از مناظرهها، خبری را با این عنوان منتشر كرد: «روحانی در مناظره دیروز كدام وعده خود را تكذیب كرد؟ + سند» در متن این خبر آمده است: «محمدباقر قالیباف در مقابل اظهارات حســن روحانی مبنیبر اینكه مــن نگفتهام چهار میلیون شــغل ایجاد میكنم ســندی از اظهارات وی را در مناظره نشان داد». بعد این خبرگزاری با هایایتكردن بخشــی از ســخنان روحانی از آن خبر با عنوان سند یاد كرده و نوشته است: «روحانی در این ســند میگوید: مــا میتوانیم با تعامل سازنده با كشورهای جهان كشــور را از مشكات نجات دهیم و با بیكاری و گرانی میتوان مقابله كرد؛ ما ســه میلیون و 300 هزار بیكار در كشــور داریم اگر 10 میلیون توریســت وارد كشــور شــود 13.6 میلیارد درآمد ارزی و «چهار میلیون شــغل» ایجاد میشــود».بهاینترتیب خبرگــزاری فارس هم از چرخــه تخریبها علیه دولت عقب نمانده است.

تذكري كه ناديده گرفته شد

این درحالی اســت كه تقریبا ســه ســال - در ســال ۹3- پیــش سرلشــكر فیروزآبادی، رئیس وقت ســتاد كل نیروهای مســلح، در مراســم اعطای دانشنامه به دانشآموختگان دكترای دانشــگاه عالــی دفاع ملی با حضور مقامــات و فرماندهان عالیرتبه نظامی كشــور رسانههایی را كه به نیرویهای مسلح وابسته هستند از تخریب دولت بازداشته بود.فیروزآبادی در این سخنرانی گفته بود: «مدیران رسانهها باید جلوگیری كنند از اخباری كه موجب تشــویش اذهــان مردم، تضعیــف دولت و تخریب برخی از اقدامات میشود. باید با نیکسیرتی در همه این زمینهها عمل كنیم كه انشاءالله پیش برویم... بعضی اخبار بیارزش و تفرقهانگیز هســتند، بعضیها هم شایعه، تهمت و بیمبنا هستند. من خطی و سیاسی عرض نمیكنم، حتی رسانههایی كه بهنوعی به نیروهای مسلح مرتبط هستند خطا میكنند. برابر مشی و منویات رهبــری حركت نمیكنند باید روششــان را اصاح كنند والا ما با آنها برخــورد میكنیم».چند روز بعد از آن بود كه حجتالاسام ســعیدی، نماینده ولیفقیه در سپاه، هم در حمایت از فیروزآبادی گفته بود: «آنچه سرلشكر فیروزآبادی مطــرح كرد، درباره این بــود كه چرا برخی رســانههایی كه منتســب به نیروهای مسلح هستند، در انتقــال خبر خود دقــت لازم را ندارند كه باید دقت لازم را داشته باشند. بههرحال برخی رسانهها و خبرگزاریها منتسب به سپاه هســتند و انتظار میرود كه خبرگزاری فارس و دیگر خبرگزاریها در بیان خبر جامعیت داشته باشــند، زیرا گاهی برخی اخبار بــدون دقت و ماحظه روی آنتن میرود. در خبررســانی ســرعت بســیار مهم اســت، اما نباید در لابهلای ســرعت زیاد غفلتی انجام شــود زیرا این امر زیبنده نیروهای مسلح نیست و نباید با این اعمال هزینههــای بیخودی ایجاد كرد. درواقع باید بهگونهای عمل كرد كه دولت احساس كند كه رسانهها دلســوز هستند».بعد از آن بود كه سردار رمضان شریف، سخنگوی ســپاه، خبر داد كه به این رسانهها تذكر داده شــد و «آنها هم همكاری كردند و به صورت جدی این موضوع رعایت شده است».

بااینحال و با رســیدن موعد انتخابات، رســانههایی كه از بودجه عمومی ارتزاق كرده یا به نیروهای مســلح وابسته هســتند، عهد خود را فراموش كرده و خطهای جناحی را بر خبررسانی ترجیح دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.