مناظره درباره مناظره

مصباحیمقدم: برنامههای رئيسی پشتوانه دارد اصغرزاده: آستان قدس ماليات نمیدهد

Shargh - - سیاست -

شرق: مناظره درباره مناظره. غامرضا مصباحیمقدم و ابراهیم اصغرزاده به نمایندگی از دو جریان اصولگرا و اصاحطلــب روز گذشــته درباره نخســتین مناظره انتخاباتــی ریاســتجمهوری در خبرآنایــن بــا هم گفتوگو كردنــد. مصباحیمقدم به دفــاع تمامقد از رئیسی بلند شد و اصغرزاده هم از جریان اصاحطلبی دفــاع كرد. بخشهای مهــم این گفتوگــو در ادامه میآید.

اصغــرزاده:

اصاحطلبــان در حوزههــای مختلــف تحت فشــار هســتند. حتی اســاتید و چهرههایی كه اصاحطلــب معرفــی میشــوند بــا شــک و تردید نگریســته میشــوند. در دولت آقای احمدینژاد ابر و بــاد و مه و خورشــید و فلــک آمدند تــا او با همه ظرفیتهــا بتواند كار كنــد. درحالیكه دولت خاتمی فقــط 20 درصد قدرت را داشــت؛ دولت احمدینژاد 80 درصــد قدرت را داشــت و همه حامــی او بودند. درحالیكه كســی به خاتمی كمــک نمیكرد و هر ۹ روز یک بحران داشــت و به جایی رسید كه او خودش گفــت رئیسجمهور یعنی تداركاتچــی! من برخاف دوســتان اصولگرا معتقد بودم كــه احمدینژاد باید در این انتخابات شــركت میكــرد و از طریق صندوق رأی كنار گذاشــته میشد. این مصلحت بیشتری برای كشــور بههمراه داشــت. مناظره دیشــب نشــان داد كــه برخی نامزدها به دنبال كســب آرای احمدینژاد هســتند. نگاه همه به بلوک رأیی در آن وســط است كه خیلی ایدئولوژیک نیست و احمدینژاد از آن منظر آن را به خود اختصاص داده بود كه آن طبقه را دیده است. دیشب رئیســی و قالیباف هم نگاه ایدئولوژیک نداشــتند و به دنبال جذب رأی بلوكی بودند كه یارانه برایشان مهم است. این مسئله كمی مصنوعی است، اما بــا حضور احمدینژاد، این انتخابات واقعیتر بود. دولت احمدینژاد بیشــتر به گولزدن مردم پرداخت. بخشــی از جیدیپی در اختیار دولت است و مالیات میدهد و نظارتپذیر اســت، امــا بخشهای دیگری هم هست كه نظارتپذیر نیســت. مثل تولیت آستان قدس كه كار اقتصادی میكند و ســودآوری دارد، اما مالیــات نمیدهد. نظارتــی هم بر آنها نیســت؛ مثا همین اتوبان صدر كه در مناظرهها مطرح شد؛ حدود 10هزارمیلیارد تومان هزینه برداشته است. چرا؟ وقتی بخشهایی از اقتصاد كنترلناپذیر باشــند و نظارتی بر آنها نباشــد همین میشــود كه دولتی مثل خاتمی از آنها بیبهره بود، ولی دولت احمدینژاد از آن رانتها بهره میبرد! او در همین نظام رئیسجمهور شده بود و از یک نظام بیگانه نیامده بــود. اگرچه انتقاداتی به او میشــد، اما او با قدرت اسكناس چاپ میكرد! چه نظارتی بر او بود؟

اگرچه برخــی میگویند كه او مدیریت سیاسی نداشــته، اما چنین نیســت و او سابقه نظارتی قویای دارد. او همچنان مایل است خودش را وابسته به یک جناح معرفی نكند. برنامههای او دارای پشتوانه اســت. ایبســا عدهای این رویكرد را بهتر بپسندند كه كاندیدایشــان با متانت وارد شود و چالشی بحث نكند. در زمان ریاســتجمهوری آقای هاشمیرفســنجانی، آقای رئیســی رئیس ســازمان بازرســی كشــور بود و

مصباحیمقدم:

نمایشــگاهی برگزار كرد كه آمار ارائهشده در آن گویای آن بــود كه در طول دولت آقای هاشــمی، مردم فقیر، فقیرتر شــده بودند. من بر اســاس آمار ارائهشــده در آن نمایشــگاه به آقای هاشــمی گفتم كه در پنج سال دولت شما نقدینگی و تورم بالا رفت و طبقات محروم جامعه را محرومتر كرد. سیستم بانكی ما هم مشكات زیادی دارد. آقای نوربخش كاری كرد كه در بانكداری بدونربای جهان نیست. مردم بر اساس سپردههایشان ســودی میگیرند كه رقابتی بین بانکهاســت كه چه بانكی بیشترین ســود را میدهد. چانهزنی بین مدیران كان و پولدار است كه كجا و با چه سودی سپردهگذاری كنند. در چنین فضایی كه بانکها فقط 21 درصد ســود میدهند، مؤسســات مالی- اعتباری غیرقابلكنترل 25 درصد ســود میدهند! دولت آقای خاتمی در دو دوره نماد اصاحطلبی بود. مجلس ششــم هم همینطور. رفتار آن مجلس و آقای خاتمی زمینهساز مشكاتشان شد. از جمله اینكه انتخابات را تحریم كردند. رأی آقای خاتمی در دماوند هم كلی ســروصدا كرد كه او تحریم را شكست. پس از آن هم فتنه 88 و جرزنی سیاسی از ســوی برخی كاندیداها رخ داد. نتیجه آن چالشی برای خود اصاحطلبــان بود و ماهها نظام را با مشــكاتی روبــهرو كردنــد و حاضر نشــدند بــه قانــون و نتیجه انتخابات تمكین كنند. 70 درصد در اختیار دولتی است كه «بزرگ» اســت و آن 30 درصد در اختیار كشاورزان، صنعتگران، تجار و واردكنندگان و كشاورزان و... آستان قدس هم كه مورد اشــاره شما بود در همین 30 درصد قرار میگیــرد. این 30 درصد در دولت احمدینژاد هم در اختیار او نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.