انتخاباتی برای تغيير

Shargh - - سیاست -

...جــان شــهروندان به خطــر بیفتــد، وضعیت شهرســازی به هم بریــزد و آلودگی هــوا دوچندان شــود. اینها تنها، بخشــی از آن اتفاقاتی است كه در صورت تشكیل شورایی مقتدر و كاردان، برای شهری مانند تهران محقق میشــود. نباید فراموش كنیم كه پایتخت ایران، در ســالهای گذشــته اسیر سیاستها و تصمیماتی شــده كه خیلیهایشان بیشتر از آنكه با دید علم شهرسازی باشد، صرفا براي خودنماییهای شخصی بوده و مرئ هم برای مردم نداشته است. در چنین شرایطی، تهران، بیش از هر زمان دیگری به یک تغییر بزرگ نیازمند اســت. تغییری كه در جریان آن، تصمیمات نه در شعار كه در عمل براساس مصلحت مردم گرفته شوند و هدفشان، آسایش مردم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.