دلال محبتها

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

از وقتــی در مناظره جمعه، آقــای قالیباف گفت «آقای روحانی رئیسجمهور چهاردرصدیهاست» و بعــد گفــت «ایــن چهاردرصدیهــا دلالهــای زالوصفت هستند» برای ما دردسر شده است. چرا؟

بابای ما میگوید پســر تو رفتی بــه روحانی رأی دادی آن دوره، پس حتما دلال و زالوصفتی. آنوقت زورت میآید یک دلالی کنــی و چهارتا از این املاک بیصاحــب را به نام پــدر بیچــارهات بزنی؟ همین کاخ نیاوران خالی از ســکنه اســت، چــرا دلالبازی درنمیآوری و قاتي املاک نجومی، کاخ نیاوران را به نام بابات نمیزنی؟ هان؟ نمکنشناس.

مادر ما میگوید پسرم حالا که تو دلال زالوصفتی بیا این پل صــدر را جمع کن، همین خیابان خودمان را چهارطبقه بســاز. طبقه دومــش را هم تونل کن. اینطوری شــشبار میتوانیــم خانوادگی خیابان را افتتاح کنیم و حالش را ببریم.

داداش ما که در ســن بلوغ است میگوید خیلی بیانصافی پوریا. تــو زالوصفتی؟ بعد من جوش به این بزرگی زدم؟ بیا... بیا... بمکش.

عمه ما هم زنگ زد و گفت حالا که دلالی بیا این ماشین را ببر و بفروش، 500 تومن هم مال خودت.

ایــن رفیق ما هم زنــگ زده میگوید تو که دلالی چرا دلالی محبت نمیکنی؟ چه عیبی دارد؟

بیخ قضیه

ما میگوییم شما توی مناظره میخواهید از روی هم رد بشــوید عیبی ندارد، منتهــا چیزی نگویید که برای ما مسئولیت ایجاد کند. تنکیو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.