اگر مفهوم کاغذپارظهی يفهمایهشمتیجاردینودک، اراز اویوپراان راهزني نميشد

Shargh - - اقتصاد -

شرق:

چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا که بنا بود محفلی باشــد برای مذاکرات بین ایران با دومین شــریک تجاری خود، دیروز حــاوی پیامی از ســوی وزیر امــور خارجه بود. محمدجــواد ظریف، دیروز فرصــت این همایش را غنیمت شــمرد تا باز هم به دستاندازی و تخلف آمریکا در مسدودکردن پول ایران اشــاره کند. بر همین اســاس بود که او از عمل خلاف دولت و کنگره آمریکا، با عنوان «راهزنی بینالمللی» یاد کرد. دیگر مســائل مطروحه در این همایــش عمدتا به ضرورت شــفافیت روابط بانکی ایــران برای اروپاییها از ســوی میهمانان خارجی و نگاهی به مشــکلات بانکی از سوی مدیران داخلی اختصاص داشــت. سیف هم در این همایش ادعای قالیباف را رد کرد و گفت: «این ادعا، ادعایی سیاسی است».

راهزنی ۳.۵میلیارد دلاری آمریکا از ایران

وزیر امور خارجه با اشاره به مصادره 3.5میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی کشــورمان بهوسیله دولت آمریکا گفت: این حتما یک راهزنی بینالمللی به شمار میرود.

محمدجواد ظریف در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا افزود: بازار مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی بقا و رشــد اقتصادی کشــور، در طول بحران هســتهای هدف اصلی تحریمهای ظالمانه بود و از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکمحور اســت، طراحــان تحریم برنامه ویژهای بــرای فلجکردن این بخش کلیدی اقتصاد ایران طراحی کردند و بهخوبی واقف بودند با ضربهزدن به سیســتم بانکی کشور و محدودکردن ارتباطات بانکی آن، بهطور همزمان دو آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد میکنند.

۳۵میلیارد دلار از منابع ارزی کشور پایمال شد

او تصریح کرد: مدیریت وقت کشــور نیز با اتخاذ روشهــای خــاص خود، منجــر به تشــدید تبعات تحریمها بود و ایــن را هم باید اضافه کرد که در آن دوران ذخایر ارزی کشــور، در حالیکه مورد تعرض گســترده ظالمانــه تحریمکننــدگان قرار داشــت از دستدرازی سودجویان و منفعتطلبان نیز در امان نبود، بر اســاس برخی منابع بانکی، در یک مورد 35 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یک فرایند خاص، سر از جاهایی درآورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شد.

اگر مفهــوم کاغذپــاره را درك ميکردنــد، چنین نميشد

بــه گفته ظریف، نمونه دیگــر مصادره حدود دو میلیــارد دلار و ضبط بیــش از 1.5 میلیــارد دلار از منابع بانک مرکزی از سوی ایالات متحده آمریکا بود کــه حتما یک راهزنی بینالمللی به شــمار میرود، ولی شــاید اگر مدیــران مفهــوم کاغذپــاره را بهتر درک میکردنــد و بــه موقع و البته بــا درایت اقدام میکردند، هرگز این مبلغ و موارد مشابه در دسترس آمریکاییهــا قرار نمیگرفت کــه امید میرود بانک مرکزی در زمان مناســب جزئیات را در اختیار مردم قرار دهد.

او افــزود: فراموش نکنیم تنهــا کمتر از صدروز پس از شروع به کار دولت یازدهم و با توافق موقت ژنو، ماهیانه ٧00میلیون دلار از منابع مالی ایران که متأسفانه در دوره گذشته اجازه داده شده بود مورد دســتاندازی و مصادره و توقف معامله از ســوی دیگران قرار گیرد و بهشــدت در آن زمان مورد نیاز حیاتی کشور بود، آزاد شد و در اختیار سیستم بانکی کشــور قرار گرفت و پس از نهاییشدن برجام، دهها میلیارد دلار پولهای مسدودشــده ایران آزاد شد و در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گرفت.

امروز درآمدهای نفتی کشــور به حســابهای بانک مرکــزی واریز میشــود و بیشــتر طلبهای ارزی ایران وصول شــده اســت و امــروز روندها و توصیههــای FATF که هرازچندی بــر تندی لحن و شــدت محدودیتهای مالی جهانــی آن افزوده ميشد، معکوس شده است و ایران به خود میبالد که بهعنوان بزرگترین قربانی تروریسم و مهمترین مانع در مقابل گسترش افراط در منطقه، در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تکفیری در میان کشورهای پیشــرو منطقه قرار دارد و نیازی به تأیید و تکذیب ندارد.

مذاکره بانکهای اروپایی برای تأمین مالی پروژههای ایرانی

رئیس کل بانــک مرکزی نیز در ایــن همایش از مذاکره بانکهای اروپایی برای تأمین مالی پروژههای ایرانی خبر داد و گفت: بانکهای اروپایی میخواهند سهم بیشتری در بازار مالی ایران داشته باشند.

ولیاله ســیف افزود: در گذشته، هیچ بانک مهم و معتبــر بینالمللی، روابط کارگــزاری قابل اتکایی بــا بانکهای ایرانی نداشــت و در این شــرایط، نقل و انتقال وجــوه از کانالهای غیرمرتبــط بانکی و با مخاطرات بالا انجام میشد که به دلیل عدم نظارت، زمینه فساد را بسیار گسترده کرده بود.

رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: متأســفانه بیتوجهی به ارزیابی غلط از تحریمهای بینالمللی و ناچیزانگاشــتن اثر آنهــا منجر به این شــد که در ســالهای پایانی دولــت دهم، حجــم تحریمهای ظالمانه به طور بیســابقهای علیه کشــور تشــدید شــد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اروپا، توانست گستردهترین و پیچیدهترین نظام تحریمهای مالــی را علیه نظــام بانکی ایران وضــع و اجرا کند کــه نه تنها منجر بــه قطع روابط کارگــزاری بانکی ایــران بلکه منجر به بلوکهشــدن بخش اعظمی از منابع ارزی کشــور نیز شــد. به گفته ســیف، شرایط آن دوران، اتخاذ تصمیمات را ســخت کرده و زمینه فســاد را فراهم کرده بود و بیثباتی منشــأ بسیاری از کاســتیها و مفاســد اقتصادی است. پس دولت یازدهــم بلافاصلــه بازگردانــدن ثبات بــه اقتصاد کشــور از طریق حاکمکــردن واقعگرایی و عقلانیت بــه جای ماجراجویی را در دســتورکار قــرار داد؛ بر این اســاس نخســتین کار متوقفکــردن روندهای مخــرب بینالمللــی و اقتصادی بود کــه منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود؛ یعنی ماشین تحریمسازی ایالات متحده باید متوقف میشد.

سیف ادعای قالیباف را رد کرد

رئیس کل بانک مرکزی ادعای یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری درباره بلوکهشدن وامهای بانکی در دســت چهاردرصد از مردم را رد کرد. سیف تأکید کرد: این ادعا، ادعایی سیاســی و نادرســت است که باید به طور دقیق به آن پاســخ و درباره آن توضیح داده شود.

نقدینگی ۱۲۵۳ تریلیونی شد

آنطور که معاون اقتصــادی بانک مرکزی اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان ســال 13٩٥ به 12٥3 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. پیمان قربانی از رشــد حدود 23 درصدی حجم نقدینگی در ســال گذشــته خبر داد و گفت این رشد در مقایسه با سال 13٩٤ کاهش یافته اســت. معــاون اقتصادی بانک مرکــزی همچنین گفت: در ســال جاری نرخ ســود در بــازار بین بانکی به 1٨.6 درصد رســیده اســت؛ درحالیکه در فروردین سال ٩4 این رقم 2٨.1 درصد بوده است.

راهاندازی شعب بانکهای ایران و اروپا در دستور کار

رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکی نیــز در این همایش گفت: راهاندازی شــعب بانکهای ایران و اروپا در دســتور کار قرار دارد. علی دیواندری افزود: بررســی روند پیشــرفت اصلاحات در نظــام بانکی ایران برای تســریع در اتصال به نظــام بینالملل از محورهای اصلی این همایش است.

بانکهای ایرانی برای شفافیت بیشتر تلاش کنند

رئیس خدمات مالی شرکت KPMG فرانکفورت هم که براي شرکت در این همایش دعوت شده بود، گفت: بانکداران ایرانی- آلمانی به خوبی همدیگر را میشناسند، البته نمیتوان تفاوت در استانداردهای حسابداری و حسابرسی را نیز نادیده گرفت.

اولریخ فــون زانتیــر گفت: روابــط بانکی کمک زیادی بــرای ایجاد فعالیتهای تجــاری به نفع دو طرف دارد و فعالیتهایی نیز شــروع شــده اســت؛ یکی از مهمترین گامهایی که باید برداشــته شــود، وصل مجدد ایران به شــبکه ســوییفت بوده است؛ اما با وجــود این روابط همچنان هنوز به ســطحی نرســیده که سیاســتمداران و تجار دو کشور آرزوی آن را داشــتند، اما اینکــه دلایل چه بــوده که روند ســرعت نیافته اســت، باید چشــمانداز طرف غربی را لحاظ کرد. این مقام مســئول در شــرکت KPMG خاطرنشان کرد: اقدام بانک مرکزی برای ریلگذاری اســتانداردهای IFRS قابل تقدیر است و البته ما هم حاضریــم کمک کنیم تا گزارشها شــفافیت لازم را داشته باشد.

در این میان بانکهای غربی میگویند رتبهبندی بانکهای ایرانی از منظر ریســک بسیار دشوار است. وی افزود: بانکهای ایرانی گامهایی را برای تقویت قوانین ضدپولشویی برداشــتهاند و مقابله با تأمین مالی تروریســم دارنــد، اما کارهای زیــادی نیز باقی مانده اســت و FATF میگوید که هنوز ایران ریسک بالایی دارد و باید در تعامل با آن محتاط بود.

سفیر کشــورمان در آلمان نیز گفت: ایجاد شعب دو بانک ایرانی خاورمیانه و سامان در اروپا در دستور کار است.

علی ماجــدی افزود: بــا توصیه بانــک مرکزی، شــرکتهای خارجی که قصد همــکاری با ایران را دارنــد، میتوانند برای حلشــدن بخــش دیگری از مشــکلات بانکی در این بانکها حساب باز کنند تا از این طریق سهم دلار در مبادلات ما کاهش یابد.

رئیس بخش سیاســتهای تحریمی، ســرویس اقدامــات خارجی اروپا- بلژیــک نیز در این همایش گفت: آغــاز عملیــات بانــک ســرمایهگذاری اروپا در دســتور کار قرار گرفته اســت. دیویــد گیز گفت: برجام بــرای اروپا حائز اهمیت اســت و در مرحله اجرائیشــدن برجام نیــز این اتحادیــه نقش دارد، چراکه مســئولیت کمیته برگــزاری برجام را برعهده داشــته اســت، در عین حال میدانیم کــه اهمیت توافق هستهای را مردم ایران نیز به صورت مستقیم احســاس کردهاند و این مسئله برای موفقیت توافق مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.