كشورها در صحنههاي مشترك گزينهاي جز همكاري ندارند

عراقچي در كنفرانس آب مجازي

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«ماهیت آب بهگونهای اســت کــه در کنار اهمیــت مرزهای ملــی در چشــمانداز جغرافیای سیاســی جهان، موجب شــده «اختلاف و درگیری» یا «همــکاری و مذاکره» بر ســر منابــع آب و نحوه مدیریــت آن، بهعنــوان بخشــی جداییناپذیــر از تعاملات کشــورها بــا یکدیگر و سیاســت خارجی آنها محســوب شــود. همان چیزی که ما امروز آن را با عنوان «دیپلماســی آب » میشناســیم ». عباس عراقچی، معــاون وزیر امور خارجه، با بیان این نکته در همایــش بینالمللی آب مجازی، پیوندی بین این موضوع و «آب مجازی» برقرار کرد.

بــه گفتــه او : «در این میان دیپلماســی آبهای فرامرزی یــا آبراههای بینالمللی همــواره اهمیت بسیاری داشته اســت؛ اما در زمان حاضر که جهان با کاهش تدریجی ســرانه آب بر اثــر افزایش تقاضا و تغییــرات اقلیمی روبهرو اســت، دیپلماســی آب ابعاد و گســترههای جدیدی نیز پیدا کرده که یکی از آنها «دیپلماســی آب مجازی» ناشی از «تجارب آب مجازی» اســت». این همایش روز گذشته با حضور وزیر کشاورزی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس اتاق ایران، در اتاق ایران برگزار شد.

ابزارهای مالی و حقوقی آب مجازی طراحی شود

معــاون وزیــر امــور خارجــه خواســتار توجه دســتگاههای متولی بــه نهادســازی، فراهمآوردن زیرســاختها و تدارک ابزارهــای حقوقی و مالی در حوزه آب مجازی شد.

عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امــور خارجــه در همایــش بینالمللی آب مجــازی، با اشــاره بــه اهمیت مقولــه آب مجازی گفــت: بهرهمندی از رویکرد آب مجــازی و پیگیری سیاســت امنیت غذایی و مقابله با محدودیتهای آبــی و اکولوژیکــی تنها با مفروضدانســتن ثبات و امنیت سیاســی متصور اســت. عدم نیــل به توافق منطقهای- جهانی درباره تجارت آب مجازی ناظر بر حساسیتهای موجود در این بخش است.

معاون وزیر امور خارجه گفت: امروزه بسیاری از کشورها یا با بحران کمبود آب شیرین مواجه هستند یا در آســتانه تنش آبــی ‪water stress(‬ ) قرار دارند؛ وضعیتــی کــه دارای عواقب سیاســی، اقتصادی و اجتماعی در ســطوح ملی، منطقهای و بینالمللی اســت؛ اما تصور من بر آن اســت که این حقیقت به درســتی از سوی جامعه، اعم از قاطبه مردم و حتی نخبگان، به درستی فهمیده شده؛ بنابراین معتقدم تا زمانی که درک عمیقی در جامعه بشــری نسبت به ارزش و اهمیت این ماده حیاتی شــکل نگیرد و روند کمبود آب بهعنوان خطــری جهانی و نه فقط برای کشورهای کمآب، به طور ملموس مورد توجه واقع نشــود، بر دامنه بحرانها و تنشهــای آبی افزوده شده و مسیر توسعه بشــری با ناهمواریهای جدی مواجه خواهد شد.

بحران آب بشر را در مسیر مناقشه قرار میدهد

بــه گفته او، بحران آب همه بشــر را به ســمت عقبافتادگی، پســرفت و از همــه مهمتر بیثباتی و مناقشــه پیش میبرد و در این مســیر تفاوتی بین کشــورهای برخوردار یا غیربرخــوردار از منابع آبی وجود ندارد. آگاهیبخشی نسبت به بحران آب باید معطوف بــه چالشهای بلافصــل و نزدیک بوده و بتواند عواقب غیرقابلاجتناب بحران آب را بر امنیت اجتماعی، ثبات سیاســی و پایداری محیط زیست در ســطوح کشــوری، منطقهای و بینالمللی تشریح و تبیین کند. بنابراین رشد آگاهی یک مسئولیت جهانی و بینالمللی اســت و شــامل کشــورهای پرآب نیز میشود.

عراقچــی گفت: ماهیــت آب بهگونهای اســت کــه در یک مکان ســاکن نبوده و بــه صورت جاری از جایــی به جای دیگــر تغییر مــکان میدهد. این ویژگی، در کنار اهمیت مرزهای ملی در چشــمانداز جغرافیای سیاســی جهان، موجب شده تا «اختلاف و درگیری »، یا «همکاری و مذاکره » بر ســر منابع آب و نحوه مدیریت آن، بهعنوان بخشی جداییناپذیر از تعاملات کشــورها با یکدیگر و سیاست خارجی آنها محســوب شــود. همان چیزی که ما امــروز آن را با عنوان «دیپلماسی آب» میشناسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.