افزايش 300درصدي صادرات ايران به اروپا

كمیسیونر انرژي اتحادیه اروپا اعلام كرد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

ایران و اتحادیه اروپــا در حوزه انــرژی پایدار، براي نخســتین بار گرد هم آمدند. در همین گردهمایي بود که کمیســیونر انرژی اتحادیــه اروپا خبر از افزایش 300درصدي صادرات ایــران به اروپا پس از برجام داد و براي همکاری هســتهای با ایران اعلام آمادگی کرد؛ او همچنیــن از آمادگــی اروپا برای انتقــال تکنولوژی کاهش آلایندگیهای انرژی به ایــران خبر داد. معاون وزیر اقتصاد از اجرائيشدن ســهمیلیارد و 600 میلیون یورو ســرمایهگذاری خارجی در انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و وزیــر نیرو گفت: انتشــار گازهای گلخانهای در دولــت یازدهــم 15 میلیــون تن کاهش پیــدا کرد. خبــر دیگر این همایش، افزایــش هفت برابری احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در ســال 13٩5 بود. اما گذشته از اینکــه اهمیت این همایش در نخســتینباربودن آن بود، ســخنان کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپا نقطه عطفي در روابط ایران و اتحادیه اروپا به نظر ميرســد؛ او بــا اعلام علاقهمندی به همکاری بــا ایران در حوزه انرژی هســتهای، از رشــد 300 درصدی صادرات ایران به اتحادیــه اروپا پــس از اجرائیشــدن برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( خبر داد. این نشست به دنبال توافق ایران در نشســت پاریس برای کاهش چهار تا 14 درصدی انتشــار آلایندهها برگزار شد. معصومه ابتکار معــاون رئیسجمهــوری و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت، درباره این نشســت به ایرنــا گفته بود: ایران اعلام آمادگی کرده اســت تا ســال 2030 انتشار گازهــای گلخانــهای خود را چهار درصد غیرمشــروط و هشــت درصد مشــروط کاهش دهد. یکی از راههای کاهــش گازهــای گلخانــهای، اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به جای انرژیهای فســیلی است . «میگوئل آریــاس کانِتِه » ‪Miguel Arias Canete(‬ ) در نخســتین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار، در محل وزارت نیرو گفته که قرارداد هســتهای، زمینه را برای همکاری و از سرگیری همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا هموار کرده است. او با تأکید بر حمایت اتحادیــه اروپــا از برجام، گفته اســت: در ســال 2016 اتحادیه اروپا و ایران همکاریهای زیادی را آغاز کردند و قراردادهای زیادی را به امضا رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.