زینب اسماعیلی

Shargh - - ديپلماسي -

دولت دونالد ترامپ در حالی صد روز اول ریاستجمهوریاش را گذراند که ایران کمتر از موضوعات دیگر در دســتور کارش قرار داشت. گرچه از ابتدا نگرانیها درباره ادعای پارهکردن برجام از سوی او زیاد بود؛ اما در عمل، او در ســهماهه اول دولتش در برخی فرصتها موضعــش را تکرار کرد برجام بدترین توافق قرن اســت ؛ اما 10 روز آخر صدروزگی، توافق هســتهای را به ردههای بالای اولویت کاریاش ارتقا داد. » بعد از انتشــار خبر نامهای که وزیر خارجه خطاب به رهبر جمهوریخواهــان کنگره مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام نوشت، اخباری منتشر شــد که حاکی از دستبردن ترامپ در این نامه بود. دونالد ترامپ شــخصا دستور داده لحن این نامه تندتر شود و بهویژه انتقادهایی از عملکرد منطقهای ایران در آن گنجانده شــد. در جدیدترین تصمیم ایالات متحده هم قرار شــده چند سازمان زیر نظر شورای امنیت ملی آمریکا، توافق هســتهای را بررسی کنند. آنها وعده کردهاند این بررســیها تا 90 روز به نتیجه برسد. با این حســاب، میتوان گفت شــش ماه از دولت ترامپ میگذرد و آنها تصمیم خوفناکی درباره برجام نخواهند گرفت. تنها میماند موعد 29 اردیبهشــت که ترامپ باید فرمان تعلیق تحریمهای هستهای ایران را تمدید کند؛ از قضا، در این روز قرار اســت انتخابات ریاســتجمهوری در ایران برگزار شود و امضانکردن فرمان تمدید از سوی ترامپ، میتواند در عمل زیرتوافقزدن باشد. اگرچه این احتمال ضعیف به نظر میآید؛ اما بدون شک، دیپلماتها و سکانداران دستگاه دیپلماســی مراقب تکتک حرکات رقیب در رینگ هستند. آنچه را در صد روز دولت دونالد ترامپ در واشــنگتن گذشت، در گفتوگو با عباس ملکی، استاد دانشگاه شریف و معاون اسبق وزیر خارجه در دوران وزارت علیاکبر ولایتی، بررسی کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.