سراب رفاه با وعدههای پوپولیستی

Shargh - - ديپلماسي -

احمد توکلی:

... بهطــور قطع اینکه تمام مردم یک کشــور در رفاه و آرامش و با درآمدهای بالا زندگی کنند، جزء خواستههای تمام دولتهاست. دولتها برای نشــاندادن کارایی خــود و انجام وظایفی که بر عهــده آنها قرارداده اســت ســعی میکنند در کوتاهتریــن زمان ممکن چنین شــرایطی در کشــور متبــوع خود فراهم کنند؛ امــا از چه راهی میتوان به این اهداف دســت یافت؟ آیا پایبندی به اقتصاد بهعنوان یک علم و سنجش برنامهها و خواستهها در آن میتواند راهگشا باشد یا اینکه پایبندی به این علم تنها بر مشکات میافزاید؟ آنچه مسلم است، برای حرکــت در بخش اقتصادی بایــد در ابتدا به منابع و محدودیتهای آن توجه کرد، این قاعدهای اســت که همواره نشــان میدهد که دو ضربدر دو میشــود چهار. برایناســاس ایجاد اشتغالزایی و درآمد ملی کشور نیازمند الزامات و بسترهایی است که برخی در یک دوره چهارساله شدنی نیست؛ برای مثال براســاس اعام سازمانهای ذیربط ایجاد هر شــغل پایدار به 200 میلیون تومان ســرمایهگذاری نیاز دارد که برای ایجاد یکونیم میلیون شــغل به 300 هــزار میلیارد تومان پول نیاز اســت که اگر آن را به پنج یا شــش میلیون شــغل برســانیم میزان سرمایه مورد نیاز به یکتریلیونو 200 هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که هماکنون کل نقدینگــی موجود در کشــور یکتریلیونو 85 هزار میلیارد تومان است... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.