به «دولتِ نمیشود» نمیشود اعتماد کرد

Shargh - - ديپلماسي -

حسین قدیانی:

... از همین روزنامه ما، تا کیهان و سایر رسانههای انقابی، تا روزنامههای زنجیرهای، تا فضای مجازی، تا ســخن توده مردم در هر کوی و برزن و هر کوچه و بازار، همه از رکود و بیکاری و عــدم تولید، گلههــای بلندبالا دارنــد، آنوقت رئیسجمهــور مملکــت معتقــد اســت «رکود نداریم!» آیا میتوان به کســی که اصا و اساســا معضــل را نمیبیند، اعتماد مجدد کرد؟! به کدام دلیــل، کاری ندارم؛ بنا به هــر دلیل، رئیس فعلی قوه مجریه، منکر وجود رکود در کشــور است! آیا به کسی که بزرگترین معضل حال حاضر اقتصاد کشور را از بیخ و بن انکار میکند، باز هم میتوان اعتماد کرد؟! چهار ســال دیگر که هیچ، صد سال دیگر هم آقای روحانی، رئیس قوه مجریه باشــد، دریغ از معرفی فقط یک مدیر نجومی به دستگاه قضا! چراکه از نظــر این دولت، مدیری با دریافتی ماهی صد میلیون و بیشــتر، «ذخیره و امانتدار» اســت! و این همان دولتی است که در شب واریز یارانه به مردم، عزا میگیــرد! این «عزا» اما باورم هست که استعاره از عزای بزرگتری است! اصولا هر جا ســخن از «کار برای مردم» اســت، «دولت حرف» عزا میگیرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.