بر مدار سفر

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به عربستان و روسیه رفت

Shargh - - جهان -

در خانه از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و با انتخابات دشواری نیز روبهروست؛ چراکه بسیاری از آلمانیها معتقدند او با سیاستهایش در قبال مهاجران، کشورشان و در نهایت اتحادیه اروپا را با بحران مواجه کرده اســت. اما «آنگلا مــرکل»، صدراعظم آلمان بــا وجود تمامی این انتقادها در اندیشــه بازیابی محبوبیتش اســت و قصــد دارد از اجلاس گــروه ۲0 G20() نهایت بهره را ببرد. به همیــن دلیل چند ماه پیش از برگزاری این نشســت در هامبورگ، بار ســفر را بسته تا با دیدار با رهبران دو کشــور صاحب نفوذ در خاورمیانه مسیر را برای رسیدن به اهدافش هموارتر کند.

به گزارش دویچهوله، شــهر هامبورگ میزبان نشست سران و رهبران کشــورهای گروه ۲0 اســت؛ همایشــی بســیار مهم که روزهای هفت و هشت جولای برگزار خواهد شد. صدراعظم آلمان مایل است با بسیاری از رهبران کشــورهای عضو گــروه ۲0، پیش از اجلاس یادشــده دیدار و گفتوگو کند. صدراعظم آلمان روز گذشــته به عربستان رفت و پس از آن نیز عازم روسیه میشود. دو دیدار بسیار مهم، یکی با «ملک سلمان» و دیگــری با «ولادیمیر پوتین»؛ البته گفتوگوها تنها به اوضاع ســوریه، یمن و اوکراین محدود نمیشود. همچنین قرار دیدار با نخستوزیر هند نیز در چارچوب گفتوگوهای مشــترک هند و آلمان از پیش تعیین شده است. مرکل درعینحال سفری هم به آمریکای جنوبی خواهد داشت و با رهبران برزیل و آرژانتین هم دیدار و گفتوگو میکند.

یکــی از موضوعات مهم از نظر مرکل، مســائل مربــوط به تغییرات اقلیمی است؛ عربستان و روسیه، دو تولیدکننده بزرگ انرژیهای فسیلی هســتند. اما هر دو کشــور و بهویژه عربستان ســعودی تاکنون در زمینه مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی، چندان آمادگی برای همکاری از خود نشــان ندادهاند. اکنون بهنظر میرسد شرایط برای جلب نظر مساعد این دو کشور بهبود یافته است. بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و هر دو کشــور برآناند تا وابســتگی خود را به درآمدهای ارزی ناشی از تولید و صدور نفت کاهش دهند. از آن جمله برنامه عربســتان سعودی که با عنوان «ویزیون ۲030» به منظور کاهش نقش نفت و گاز در تأمین درآمدهای دولت طراحی شــده اســت. عربستان ســعودی برای انجام اصلاحات پیشبینیشده در برنامه یادشده به کمک و همراهی آلمان و کشورهای صنعتی اروپا نیاز دارد.

مســائل مورد گفتوگوی بین صدراعظم آلمان و رهبران عربستان و روســیه تنها به مسائل اقتصادی و محیطزیســتی محدود نمیشود. هر دو کشــور روســیه و عربســتان، در تحولات خاورمیانه نقش مهمی ایفا میکنند؛ به عنوان نمونه در ســوریه. گرچه نقشی که عربستان و روسیه در ســوریه ایفا میکنند، در دو راســتای کاملا مختلف اســت؛ اما یافتن راهحلی برای بحران این کشور بدون مشارکت روسیه و عربستان ناممکن است. مرکل پیش از سفر به روسیه، سفر کوتاهی هم به امارات خواهد داشــت. امارات متحده عربی نیز در برخــی از جنگهای منطقه بهطور غیرمســتقیم نقــش دارد؛ از جمله در لیبی و یمن. این در حالی اســت که نقش روســیه در لیبی نیز در حال افزایش است. روسیه از شورشیان مستقر در شرق، پشتیبانی میکند و از این طریق بدل به یکی از بازیگران در تحولات آن کشور شده است.

صرفنظر از نقشــی که روسیه در بحرانها و تحولات خاورمیانه ایفا میکند، موضوع اوکراین نیز از جمله مســائلی است که در دیدار مرکل و پوتین نقشــی کلیدی ایفا میکند. روسیه عملا در همراهی با متحدان خود در اوکراین زمینههای تجزیه این کشور را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، روبل روســیه بدل به واحد پول رایج و رســمی در مناطق تحت کنترل شورشــیان طرفدار روســیه در اوکراین شده اســت. از آن گذشته مقامات روسی پاسپورت شهروندان لوهانسک و دونتسک، واقع در شرق اوکراین را به رسمیت میشناســند. ازاینرو، مذاکره بر سر آینده اوکراین و تحریمهای روســیه از جمله مســائل اصلی مورد گفتوگوی مرکل با پوتین را تشکیل میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.