سفری در خدمت «صلح»

Shargh - - جهان -

یک ماه پیش از ســفر پاپ فرانسیس به قاهره، واتیــکان عزم رهبر کاتولیکهــای جهان برای ســفر به مصر را اعلام و «لوگو» یا «نشانواره» این ســفر پراهمیت را معرفی کرده بود. در این لوگو که در منطقههای گوناگون پایتخت مصر نصب شــده، پاپ فرانســیس، یک کبوتر سفید )نمــاد صلح(، اهرام مصــر و قرص ماه و صلیب )نماد اســلام و مسیحیت( به چشــم میخورد. شعاری که در لوگو گنجانده شده، «پاپ صلح برای مصر صلح» است.

هدف ســفر رهبــر کاتولیکهای جهان به قاهــره تقویت پیوند اقلیت قبطی مصر با مســلمانان این کشــور اعلام شــده اســت؛ پیوندی که در ماههای اخیر با تبلیغات منفی اســلامگرایان افراطی و عملیات تروریســتی آنها در عبادتگاههای مسیحیان دچار تزلزل شده است. شمار زیادی از قبطیهای مصر معتقدند این اقدام رهبر کاتولیکهــای جهان تأثیری آنچنانی بــر وضعیت فعلی نخواهد گذاشــت. برخی دیگر از مســیحیان به تأثیر سفر پاپ فرانسیس به پایتخت مصر امیدوارند و میگویند این ســفر میتواند گام مهمی برای تعمیق پیوند میان مسلمانان و مسیحیان این کشور شود.

پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در اختتامیه کنفرانس جهانی صلح الازهر گفت: هیچ صلحی بدون آموزش جوانان برای احترام به یکدیگر و گفتوگوی سازنده به دست نمیآید. آینده بشریت بر پایه مذاکرات میان ادیان و فرهنگهاست. مذاکره میان ادیان برای رســیدن به صلح و مقابله با اختلافات لازم است. او در دیدارش با سیســی گفت: بزرگی هر امتی در توجهشان به افراد ضعیف مثل فقرا و ایتام اســت. من به تمامی افرادی که زندگیشــان را فدای وطنشــان کردنــد فکر میکنم. مصــر به فضل تاریــخ و موقعیت جغرافیایی خود نقش مهمی در خاورمیانه ایفا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.