احترام به نتایج رفراندوم ترکیه

Shargh - - جهان -

رئیس سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا اعلام کــرد: اتحادیه اروپا باید این حق را به رســمیت بشناسد که مردم هر کشوری میتوانند هر مدلی از دولت را برای اداره کشــور خود انتخاب کنند. به گزارش ایســنا، به نقــل از روزنامه صباح، در پــی برگزاری رفرانــدوم اخیر در ترکیــه، فدریکا موگرینی اعلام کرد مذاکرات پیوســتن ترکیه در اتحادیه اروپا معلق نخواهد شــد. وی تمایل خود را برای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا اعلام کرد اما گفت درحالحاضر فصل جدیدی در روند این مذاکرات باز نخواهد شد. او در ادامه اظهاراتش از آنکارا خواست که شفافیت بیشتری از خود نشان دهد.

موگرینــی در جمــع خبرنگاران گفــت: روند مذاکــرات ادامه دارد، این مذاکرات تعلیق نخواهد شــد یا به پایان نخواهد رســید امــا درحالحاضر فصــل جدیدی در ایــن مذاکرات بــاز نخواهد شــد. او افزود: اگر ترکیه به دنبال پیوســتن به اتحادیه اروپاســت، شــروط مذاکرات کاملا مشــخص و آشکار اســت. آنکارا میداند که چه مســائلی باید اجرا شــود، بهخصوص در حوزه حقوق بشر، قانونمداری، دموکراسی و آزادی.

روابط میان اتحادیه اروپا و آنکارا بیش از پیش با برگزاری رفراندوم ۱6 آوریــل ترکیه تیرهتر شــد. این رفراندوم قانون اساســی، اختیارات بیشــتری را به اردوغان میدهد. اردوغان حین کمپینهای تبلیغاتی، کشــورهای اروپایی از جمله آلمان و هلند را به رفتاری شبیه نازیها متهم کرده بود. چند روز گذشــته، کمیسیونر توسعه اتحادیه اروپا از کشــورهای اروپایی خواست در پی برگزاری رفراندوم در ترکیه روابط خود را با این کشور تغییر دهند. همچنین ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان ناتو، بر اهمیت نقــش ترکیه در حفظ امنیت اروپا تأکید کرد و گفت ترکیه در بسیاری از عملیاتهاي ناتو نقشی مهم ایفا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.