دعوت از طالبان برای گفتوگو

Shargh - - جهان -

رهبــر حــزب اســلامی افغانســتان در اولین ســخنرانی خود در ولایت «لغمان» این کشور، ضمــن به صلــح فراخوانــدن طالبــان گفت این گــروه نمیتواننــد از طریــق زور بر مردم حکومــت کنند. به گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از اطلس، «گلبدیــن حکمتیار»، رهبر حزب اســلامی افغانستان که برای اولین بار بعد از حضور نظامیان آمریکایی در این کشــور، در میان هوادارانــش در ولایت «لغمان» ســخنرانی میکرد، گفت وقتی که طالبان به وجود نیامده بود، ما جهاد و مبارزه را آغاز کردیم.

او که روز گذشــته در جمعی از رســانهها صحبت میکرد، گفت: طالبــان هرگز موفق نخواهد شــد از طریق زور بر مردم افغانســتان حکومت کنند و به آرزویشــان برســد. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین تأکید کرد این جنگ باید به پایان برســد و اگر ما تصور کنیم دیگران باید برای ما صلح بیاورند، درســت نیست چراکه کلید اصلی صلح در دســتان خود ماست. حکمتیار در ادامه گفت ما برای آوردن صلح به مبارزه سیاســی خــود ادامه میدهیم. نیروهــای امنیتی در سالهای گذشــته قربانیان زیادی دادهاند، از مردم لغمان انتظار دارم که در امر آوردن صلح همکاری کنند.

او همچنیــن خطاب به طالبان گفت زمانی که ما جهاد را شــروع کرده بودیم، شــما به وجود نیامده بودید، پیام من به شــما این است کــه از ایــن جنگ چیــزی نمیتوانید به دســت آورید، بــه جز اینکه افغانستانیها کشته شوند و خانههایشان ویران شود. حکمتیار افزود: طالبان اگر از جنگ دســت بکشد، دوست من هستند، ولی اگر بر ضد اسلام بجنگد، دشمن من هستند. رهبر حزب اسلامی افغانستان تأکید کرد کابل دولتداری از طریق زور را نمیخواهد، در گذشته جهاد یک فریضه بود؛ حالا صلح یک فریضه و یک آرمان پاک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.