سرقت دهها خانه به وسيله زوج سارق

Shargh - - حوادث -

شــرق:

زوجی که برای ســرقت از خانههای مردم با هم همدســتی میکردند، نمیدانســتند یکی از اهالی ساختمان از پشت پنجره آنها را زیر نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار ما، در ســاعت 11 شــب دوم اردیبهشــت، یکی از اهالی مجتمع شهید بهشــتی از مجتمع مسکونی محل سکونتش مشــاهده کرد جوانی با لباس قرمزرنگ، پــس از زاغزنی و اطمینان از حضورنداشــتن ســاکنان یک خانه ویلایی قصد ورود به آن را دارد که بلافاصلــه موضوع از طریــق مرکز فوریتهای پلیســی 110 به پلیس اعلام شد.

با حضور مأمــوران کلانتری 122 دربند، مأموران ضمن شناســایی خودرو پژو پرشــیا متعلق به سارقان، موفق به شناسایی زن جوانی در داخل خودرو شدند که در حال زاغزنی محل بود.

با دستگیری فائزه. ح )32ساله(، مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی وارد منزل شــدند اما ســارقان با اطلاع از دستگیری همدست خود و ضمن رهاکردن خودرو پژو پرشــیا و بدون موفقیت در سرقت از منزل، از دیوار پشتی اقدام به فرار میکنند.

با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت منزل» و به دستور مقام قضائی دادســرای ناحیــه یک تهران، پرونده براي رســیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

«فائــزه. ح» پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، صراحتا به دهها فقره ســرقت منزل با همدستی نامزدش به نام افشار اعتراف کرد و گفت خودرو توقیفشده نیز متعلق به همسرش است.

در شرایطی که افشار از مخفیگاهش در خیابان پیروزی متواری شــده بــود، تحقیقات از زن جــوان در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت؛ همزمان کارآگاهان به ترددهای مکرر خواهرزن جوان براي ملاقات با خواهرش مشــکوک شــدند و با انجام اقدامات پلیسی اطمینــان پیدا کردند که برخلاف اظهــارات خواهر متهمه مبنیبر بیاطلاعبودن از نامزد خواهرش، وی از مخفیگاه و محلهای تردد افشار اطلاعاتي دارد.

با بهرهگیری از اقدامات پلیســی و مراقبتهای نامحسوس پلیسی، سرانجام «افشار. ح» (35ساله( در خیابان خرمشهر شناسایی، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

ســرهنگ کارآگاه کرم یوســفوند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح این متهم به دهها فقره ســرقت منزل در شــمال تهران، اقدامات براي شناسایی مالباختگان و محلهای ســرقت در دســتور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفته و متهمان با صــدور قرار قانونی، براي تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.