و فقط درد دلی برای شهدای ميرجاوهمان

Shargh - - سیاست - حبیب احمدزاده

9 ســرباز ماموطن و ناموسمان در مرز میرجاوه شــهید و عزیــزی از آنان از ســوی کوردلانی بهنام جیشالعــدل )از دســت ایــن دنیــای وارونــه و بهغارترفته اسامی( اسیر شده است.

همیــن هفتــه پیش بــود کــه بــرای تدریس فیلمنامهنویسی به لبنان رفته بودم، دانشجویی مرا به بیمارستان برد تا یکی از اقوام دورش را ببینم.

در راه گفت او دو کودک مجروح جنگ در بستر دارد - این زن سوری از محله محاصرهشده فوعه و کفریا و دو فرزند تکهتکهشده که هنوز در سردخانه بودنــد- گفتــم حداقل دســتخالی نرویم و برای بچهها تنقلات بخریم. نــگاه معنیداری کرد و به عربی گفت هیچ نخرید بهتر اســت، داغ مادرشان تازه میشــود. در بیمارســتان معنی این حرف را با داغدل، خود فهمیدم.

ماجــرا ایــن بود که پــس از حدود چهارســال محاصره شــهرهای شیعهنشــین فوعه و کفریا از سوی مسلحان ضد بشار، در قراردادی قرار بر تبادل میشود، مسلحان محاصرهشده در شرق دمشق با زنان، کــودکان، پیرزنان و پیرمــردان این دو محله معاوضه شوند.

اتوبوسهــای حاوی این زنــان و کودکان طبق قــرار به حرکــت درمیآینــد. در آخرین بازرســی مســلحان برخــلاف مذاکــرات، دههــا اتوبوس از حرکت بازداشته شــده و ساعتها در آنجا متوقف میشــوند. وانتی پــر از چیپس وارد محل شــده و کودکانــی که ســالها در محاصره بــوده و در رؤیا هم چیپس ندیده بودند به ســمت ماشــین هجوم میبرند. افــراد مســلح پاکتهاي چیپــس را باز کرده و در اطراف وانت پخش میکنند تا کســی از وانت دور نشود و شــاید ناظر تحقیرشدن همچون حیوانات از ســوی همدیگر برای کنــارزدن بچهها شوند. همه بچهها سراسیمه برای گرفتن چیپسها چهارزانــو روی زمیــن قــرار گرفته و مشــغول به جمعکردن، ناگهان انفجار عظیم وانت و شــهادت در دم بیش از 120 کودک و بیش از 40 بزرگســال همراه آنان... . زن ســوری هنوز مات بود و اجساد تکهتکهشــده دو کودکش در میــان تکههای دیگر بچههای مقتول این حادثه که اصلا قابلشناسایی نبودند. اینهمه طراحی خبیثانه؛ ما چه موجودات پستی میتوانیم بشویم؟

وقتی بیرون آمدم، دانشــجو هم سخنی نگفت. آن سوریه امروز بود و امروز هم این شهدای سرباز... . خدایا باز دعا، عقلمان بده و بس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.