اقتصاد گردشگری اقتصادی بلورين

Shargh - - صفحه اول - زهرا احمدیپور*

صنعــت گردشــگری پس از نفــت و خــودرو، درآمدزاتریــن صنعــت جهان اســت. در ســال گذشــته میلادی در سراسر جهان بیــش از 1.2 میلیارد ســفر انجام شده و خدمات ناشی از گردشگری در 60 کشور جهان در رتبه نخست سبد صادراتی آنها بوده است. سهم 10 درصــدی صنعت گردشــگری از «GDP» جهانی که انعکاس نقش هزارو 600 میلیارد دلاری صنعت گردشــگری از تولید ناخالص جهانی است و اشتغال ۳۵0 میلیون نفری در این صنعت همگی نشاندهنده اهمیت و قدرت فزاینده صنعت گردشگری است. اگر قرار باشد این مرقومه سیر طبیعی خودش را طی کند، نگارنــده باید بهصورت طبیعی پــس از ذکر اهمیت صنعت گردشــگری در اقتصاد جهانی به موقعیت این صنعت در کشورمان بپردازد؛ اما اجازه میخواهم از زاویــهای دیگر به این صنعت نگاه کنیم تا با دیدی روشنتر به وضعیت گردشگری در کشورمان برسیم. اقتصاد گردشــگری، اقتصادی بلورین است. ساختن ظرفی بلوریــن زحمت و دقت بســیار میطلبد، اگر قرار باشــد ظرفی بلوری بســازیم که بســیارانی در جهان طالب و مشــتاق آن باشــند، باید بدانیم که در وهله نخست ساختنش زمان میخواهد و بعد وجود کوچکترین ناخالصی در مواد ســازنده یا جزئیترین بیدقتی تولیدکننــده میتواند ظرف پــرارزش ما را کمارزش کند، آنگاه که ظرف قیمتیمان را ساختیم، هنوز کار تمام نشــده اســت؛ اگر از این ظرف قیمتی مراقبــت نکنیم و عوامل محیطــی را همواره کنترل نکنیم، با یک ضربه میشکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.