توضيح سخنگوي دستگاه قضا درباره يك ادعا

اژهای: نمیتوان به سخنان متهم اکتفا کرد؛ چرا که سخنان دیگری هم گفته است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: محسنیاژهای ســخنگوی قوه قضائیه روز گذشــته در نشســت خبری، پاســخگوی سؤالات خبرنــگاران بود؛ یکی از این ســؤالات بــه ادعای باقر قالیبــاف در مناظره جمعه گذشــته مربــوط بود. به گزارش «مهر» محسنیاژهای در پاسخ ...

محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشســت خبری، پاسخگوی ســؤالات خبرنگاران بود؛ یکی از این ســؤالات به ادعــای باقر قالیباف در مناظره جمعه گذشته مربوط بود. به گزارش «مهر» محسنیاژهای در پاسخ به این سؤال که بنا به ادعای یکــی از کاندیداها در مناظره اول، یکی از مفســدین فیالارض که اکنون هم در زندان است به ستاد یکی از کاندیداهــاي انتخابات قبلی، کمک مالی داشــته اســت و رئیس قوه قضائیه این حرف را اعلام و تأیید کرده اســت، آیا ریاست قوه قضائیه چنین حرفی زده اســت؟ گفت: «چنین حرفی زده شده و ریاست قوه قضائیه در یکی از نشســتها به نقل از متهم این را اعــلام کردند که البته رئیس قــوه قضائیه گفت این فرد متهم اســت و نمیتوان به سخنان متهم اکتفا کرد؛ چرا که سخنان دیگری هم گفته است».

این سؤال به ادعای قالیباف برمیگردد که در آن مناظره خطاب به «حســن روحانی» گفت که «آقای روحانــی رئیس محتــرم قوه قضائیــه اذعان کردند که همین آقا )زنجانی( به ســتاد شــما کمک مالی کردند». روحانــی هم در واکنش به ایــن اتهامزنی قالیباف گفت: «ایشــان اتهام میزنند اما ســتاد من تکذیب کرده و همه شــاهد بودند، یک آدم مفســد محکــوم به اعــدام ادعایی کرده، آیا ایــن ادعا قابل قبــول اســت؟ من در اینجــا به مــردم میگویم که مطلب مطرح شده دروغ محض است».

آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری

به گزارش «میــزان» او دربــاره آخرین وضعیت پرونده همســر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که ادعا شــده برای واگذاری زمینهای خیریه اقدام کرده و قوه قضائیه اعلام کرده که این کار غیرقانونی اســت، پاســخ داد و گفت: «اینکه قوه قضائیه تأکید کرده اســت که این کار غیرقانونی بوده اســت یا نه، خبــر ندارم. باید گفت درباره هر گزارشــی که از یک مرجع رســمی اعلام شــود و ضرورت داشته باشد، دادستان آن گزارش را پیگیری میکند؛ اما اینکه این اقدام غیرقانونی بوده اســت، چنین چیزی نیست یا حداقل اینکه بنده اطلاعی ندارم».

برخی بــرای جلــب آرا علیــه برخی دســتگاهها حرفهای بیمنطق میزنند

محســنیاژهای در بخــش دیگری از ســخنانش ضمن ابــراز امیدواری به برگزاری انتخابات پرشــور و با مشــارکت بــالا در 2٩ اردیبهشــت تصریح کرد: «انتخابــات ما بــا حضــور آگاهانه مــردم همواره مردمسالاری دینی را به نحو احسن به منصه ظهور رســانده و با حضور پرشور مردم و با رعایت اخلاق و قانون، برگ زرین دیگری به این مردمســالاری دینی افزوده میشود».

او افزود: «حضور پرشور مردم، هم موجب عزت و اقتدار بیشــتر نظام شده و هم خطــرات بزرگ و کوچــک را از جنگ تا تحریم رفع کرده است».

معــاون اول دســتگاه قضا گفــت: «در آســتانه انتخابــات و تبلیغــات انتخاباتــی، گاهی برخی افراد بــرای ایجاد فضای دو قطبــی و جلــب آرای مردم از خــط قرمزها عبــور میکنند که این موضوع به نفع کشــور و خودشان نیست».

ســخنگوی قــوه قضائیه به نامزدهــای انتخاباتــی توصیه کرد که با التــزام به قانون و در چارچوب اخلاق و صداقت به بیان مســائل بپردازند و با مبانی مســتحکم و آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند.

او ادامه داد: «متأســفانه برخی افراد برای جلب آرای مــردم علیه برخی دســتگاهها، قــوا و نهادها حرفهای بیمنطق و بعضــا خلاف واقع میزنند و به آمار غیرقابل اتکا اســتناد میکننــد، که با این کار برای دســتگاه قضائی زحمت درســت میکنند». او در بخش دیگری از ســخنانش گفــت: «قوه قضائیه حتما با تنگناهایی مواجه اســت، ولی تمام تلاش ما بر این بوده و هســت که نســبت به هر پروندهای که در دستگاه قضا گشوده میشــود، طبق قانون عمل کنیم». معاون اول دســتگاه قضا ادامه داد: «تلاش ما بــر این اســت که بــراي هر پرونــدهای در چارچــوب قانون عمــل کنیم؛ اما کســی که فکر میکند رســیدگی به این پرونده مطابق میل او نیســت، اقدام به فضاســازی علیه قــوه قضائیه میکند». سخنگوی قوه قضائیه تأکیــد کــرد: «بهرهبرداریهای دیگــران از پروندههایــی که در قوه قضائیه گشــوده میشــود، خواست دســتگاه قضا نیست و قوه قضائیه تلاشش بر این است که بدون تبعیض طبق مُرّ قانون عمــل کنــد و بهرهبرداریهای سیاســی و احیانا جناحی و... از پروندههای قضائی، ربطی به قوه قضائیه ندارد».

رئيس قوه قضائيه در یکی از نشستها به نقل از متهم این را اعلام کردند که البته رئيس قوه قضائيه گفت این فرد متهم است و نمیتوان به سخنان متهم اکتفا کرد؛ چرا که سخنان دیگری هم گفته است بابک زنجانی که حکمش قطعی شده است و در پرونده این فرد مورد جدیدی اتفاق نيفتاده است. کماکان در حال تحقيقات از دو نفری که حکمشان نقض شده بود و نفر سومی که دستگير شده، هستند

آخرین وضعیت پرونده زنجانی

اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیــت پرونده بابک زنجانــی و دانیالزاده گفت: «بابک زنجانی که حکمش قطعی شده و در پرونده این فرد مورد جدیدی اتفاق نیفتاده است. کماکان در حال تحقیقات از دو نفری که حکمشــان نقض شده بود و نفر سومی که دستگیر شده، هستند.»

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «اموال در حال شناســایی و ارزیابی است که متأســفانه در مرحله کارشناسی به کارشناســیها اعتراض میشود و این رونــد دوباره اتفــاق میافتد. همچنیــن هنوز ثابت نشــده اســت که این فرد موجودی نقدی در خارج از کشور داشته باشــد. حتی هنوز کسی حاضر نشده است برای پرداخت بدهی او، راه اطمینانبخشی به وزارت نفت یا قوه قضائیه ارائه دهد. نهایتا بخشــی از اموال این فرد نقد شده است، اما به طور کامل این کار تمام نشده است». معاون اول قوه قضائیه گفت: «درباره فــرد دیگر باید گفت کــه در حال تحقیقات مقدماتی هســتند؛ ولی این پرونده بیش از یک متهم دارد و فردی که نام بردید درحال حاضر در بازداشت است و متهمهای دیگر در حال آمدوشد و در مرحله تحقیقات هستند .»

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه روز گذشــته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یــک محموله قاچاق از منزل یکــی از وزرای دولتِ فعلی کشف شده اســت، در این باره توضیح دهید؛ گفــت: «از بیــان جزئیات پرونده معــذورم اما اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشــته )سهشــنبه یا چهارشنبه شــب( نیروی انتظامی به حوزه قضائي لواسانات گزارشی میدهد که در فلان ویلا کالای قاچاق ردوبدل میشود و محمولههایی از قاچاق تخلیه و بارگیری میکنند.»

او افزود: «نیــروی انتظامی در ایــن باره گزارش مفصلــی را به حــوزه قضائي لواســانات میدهد و دراین راســتا قاضی دستور بازرســی از ویلا را صادر میکند که در جریان بازرســی یــک محموله بزرگ پوشاک کشف میشود.

دو نفر در آنجــا بیان میکنند این منزل فلان وزیر اســت و این پوشاک برای دختر وزیر است و با مجوز وارد شــده و برای شرکتی اســت که این دختر خانم مدیرعامل آن شــرکت اســت و نمایندگــی از طرف شرکت خارجی دارد .»

او ادامــه داد: «از آنجایــی که بحــث قاچاق در پرونده به این ترتیب مطرح شده است، حوزه قضائي لواسانات به پرونده عدم صلاحیت زده و آن را برای تعزیرات حکومتی میفرستد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.