هرگز نمیگويم به چه کسی رأی بدهيد يا ندهيد

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت آیتالله خامنهای در آستانه روز کارگر در دیدار هزاران نفــر از کارگــران و کارآفرینان، کارگــری را مایه افتخار خواندند و با تأکید بر تأمین «امنیت شغلی و معیشتِ» جامعه کارگری، افزودند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.