هرگز نمیگویم به چمها رهب کعظسمیریر:أی بدهید یا ندهید

رأی مردم حقالناس است

Shargh - - سیاست -

پايــگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبــری: حضرت آیــتالله خامنــهای در آســتانه روز کارگــر در دیدار هزاران نفــر از کارگران و کارآفرینــان، کارگری را مایه افتخــار خواندند و با تأکید بر تأمین «امنیت شــغلی و معیشــتِ» جامعه کارگری، افزودند: «حضور کارگران و همه قشــرهای ملت در صحنه، همواره سایه جنگ و تعرض دشــمنان را از ســر ملت ایران کم کرده و در انتخابات پیشرو نیز هرکس، «کشــور، نظام و امنیت» را دوســت دارد، در انتخابات شــرکت کنــد؛ زیرا این حضور تعیینکننده، شــر دشــمن را از ســر کشور کم خواهد کرد».

مقــام معظم رهبــری بــا تبریک ســالروز ولادت باســعادت حضرت اباعبدالله الحســین)ع(، محبت و معرفت و اظهار ارادت بــه آن حضرت را مایه افتخار ملت دانســتند. حضرت آیتالله خامنــهای، کارگر را «ســتون فقرات اقتصاد و تولیــد» خواندند و افزودند: «برای داشــتن اقتصاد «پیشــرفته و مســتقل» و رونق اقتصادی باید به قشــر کارگر اهمیت فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات و حقوق شایسته برخوردار باشــد، باید بر روی «تولید ملی» تکیه و تأکید کنیــم». مقام معظم رهبری، دلگرمشــدن کارگران در جامعه را موجب سامانیافتن وضع اقتصادی دانستند و گفتند: «مشــکل اقتصاد کشور بدون راهحل نیست و گرهي نیست که بازنشدنی باشد و یکی از الزامات مهم در این گرهگشــایی، ماحظه و رعایــت حقوق کارگران است».

ایشــان خاطرنشــان کردند: «جامعه کارگری باید احساس تکریم، احترام و ســربلندی کند و قدر کار او دانســته شود و در این صورت، خستگی، بیحوصلگی و بیاعتنایی به کار وجود نخواهد داشت».

حضــرت آیــتالله خامنهای بــا تأکید بــر «ترویج فرهنــگ کار و اهمیت کار» افزودنــد: «نفس عاقه و اشــتیاق به کار بایــد در جامعه ترویج پیــدا کند و کار چنان ارزشمند شناخته شود که کارگر با افتخار بگوید کارگر هستم و در گفتن این موضوع، احساس حقارت نکند». ایشان «تأمین امنیت شغلی» و «تأمین معیشت کارگران» را دو وظیفه مهم مسئولان خواندند و گفتند: «دولت، کارفرما، کارگر و کارآفرین هریک به سهم خود در سامانیافتن مشــکات جامعه کارگری دراینزمینه مسئول هستند و باید وظایف خود را دنبال کنند».

حضرت آیتالله خامنهای، هدف از بیان این مطالب و تأکید بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سالها را ایجاد یک گفتمان و خواســت عمومــی خواندند و افزودند: «تبدیلشدن یک موضوع به خواست عمومی، موجب تحقق آن میشود و مسئولان نیز در آن جهت حرکت خواهند کرد». ایشان با اشاره به نقشآفرینی سیاسی و اجتماعــی کارگران در کشــورهای مختلف و تاش دشــمنان بــرای رودررو قراردادن جامعــه کارگری با جمهوری اســامی از همــان روزهــای اول انقاب، گفتند: «با وجود این تاشها، کارگران همیشــه جانب نظام را گرفتند و از آن حمایت کردند؛ در واقع جامعه متدین و فعال کارگری در طول این سالها به دشمنان کشور سیلی زده است».

حضرت آیــتالله خامنهای افزودنــد: «جمهوری اســامی و همه دســتاندرکاران باید سپاســگزار و قدردان جامعه کارگری باشــند؛ زیــرا جامعه کارگری همــواره در کنار و همراه نظام بــوده و پس از این نیز به فضــل الهی همینگونه خواهد بود». مقام معظم رهبری با تأکید فراوان بر مســئله اشتغال، این مسئله را در درجــه اول اهمیــت خواندنــد و افزودند: «اگر مسئله اشتغال به شکل مناسبی حل شود، آسیبهای اجتماعــی، ازجمله مواد مخدر، مشــکات جوانان و آفتهای ناشــی از بیکاری و بیکارگی هم کاهشــی محســوس خواهد یافت». حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: «هرکس مســئول اجرائی کشــور شود و همه کســانی که در دولت آینده مسئولیت بخشهای اقتصادی را بــر عهده میگیرند، باید از همان روز اول، همت و تاش خود را به حل مشکل اشتغال معطوف کنند؛ چراکه در این موضوع مهم، حتی یک روز تأخیر جایز نیست».

ایشــان توجه به تولید ملی در همه ابعاد صنعتی، کشاورزی، خدمات و دیگر عرصهها را لازمه حل مشکل اشتغال برشــمردند و خاطرنشــان کردند: «مسئولان دولت بعدی، باید در اولیــن فرصت با برنامهریزی به این موضــوع بپردازند». مقام معظم رهبری در ادامه سخنانشان با ابراز خرسندی از اینکه فضای انتخاباتی در کشور در حال گرمشدن است، افزودند: «ملت عزیز بدانند حضــور در انتخابات در موضــوع امنیت ملی تعیینکننده اســت و اگر مردم پــای صندوقهای رأی بیایند، کشــور در امنیت باقی خواهد ماند». ایشــان با اســتناد به اطاعات موثق افزودنــد: «ترس از حضور ملت در صحنه، علت اصلی خودداری دشمنان پررو، وقیــح و گردنکلفــت از هر عمل و اقدام ســخت در مقابل ایران اســت؛ چراکه دشمنان از حضور مردم در صحنه، به معنای واقعی کلمه میترسند».

حضــرت آیتالله خامنــهای افزودنــد: «اگر میان ملــت و نظام فاصله بیفتد و مردم بــه صحنه نیایند، دشمنان هر کاری بخواهند انجام میدهند؛ چراکه این کارها برای آنها خیلی هم ســخت نیست؛ همانطور که در جاهای دیگر دنیــا این کارها را کردهاند». مقام معظــم رهبری با انتقاد از کســانی کــه حضور خود را موجب دورشــدن ســایه جنگ از کشــور میدانند، افزودنــد: «گاهی میشــنویم بعضــی میگویند یا در گذشته گفتهاند وقتی ما آمدیم، مسئولیت پیدا کردیم، توانســتیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم؛ اما این حرفها درست نیست و واقعیت آن است که در تمام سالهای متمادی، حضور ملت در صحنه موجب رفع ســایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است». ایشان، مهمترین مظهر این حضور ملی را شرکت در انتخابات خواندند و افزودند: «هرگز نمیگویم به چه کسی رأی بدهید یا ندهید؛ اما اصــرار دارم که پای صندوق رأی حاضر باشــید و به هرکسی تشــخیص میدهید، رأی دهید».

مقــام معظم رهبری در جمعبنــدی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: «هرکس کشور، نظام و امنیت را دوســت دارد، در انتخابات شــرکت کند؛ این حضور تعیینکننده، شــر دشــمن را از سر کشــور کم خواهد کرد».

ایشــان با تجلیل از پیوندهای عمیــق و همراهی مردم با نظام در همه دشــواریهای ۴0 سال گذشته، افزودند: «پیشــرفت، اقتدار، آبرو، عــزت و نفوذ امروز جمهــوری اســامی در منطقــه، مرهــون همراهی و همدلــی ملت با نظام اســت». حضــرت آیتالله خامنهای با اشــاره به ضرورت فکر، تأمل و مشــورت بــرای رأیدادن بــه نامزدهــا، افزودنــد: «هرکس بر اســاس منطق و فکر به نامزدی رأی دهد، حتی اگر در تشخیص اشتباه کرده باشد، نزد خداوند معذور است؛ اما اگر سرسری و بیدقت انتخاب کند، پیش پروردگار و حتی وجــدان خود عــذری ندارد». مقــام معظم رهبری پس از بیان این نکات مهم برای مردم، به بیان چند توصیه به شش نامزد انتخابات پرداختند.

توصیه اول ایشان به نامزدها این بود که نیت خود را خدایــی کنیــد و برای خدمت تــاش کنید نه برای قدرت؛ چراکه هرکس برای خدمــت به مردم بهویژه طبقات ضعیف وارد میدان شود، هر حرف و حرکت او اجر و حسنه دارد. دومین توصیه مقام معظم رهبری به نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، اعام صریح حمایت از قشرهای ضعیف بود.

ایشــان افزودند: «بهگونهای شعارها و برنامهها را مطــرح کنید که همه بدانند با هدف اصلی حمایت از طبقات ضعیف وارد عرصه شــدهاید و حل این مشکل مهم برای شما در اولویت جدی قرار دارد».

مقــام معظم رهبری بار دیگر خطــاب به نامزدها گفتند: «بین خود و خدا عهد کنید که اگر مردم به شما رأی دادنــد، اولویتها را رعایت کنید و به قشــرهایی بیشتر توجه کنید که نیاز به مراقبت بیشتر دارند».

ایشــان «کار انقابــی و جهــادی» را تنهــا راه سامانیافتن مشکات کشور دانستند و افزودند: «مردم و نامزدهــا بداننــد که بــرای حل مشــکات موجود، بایــد مثل یک جهادگر، کمربســته خدمت بود و با کار «پرحجم، باکیفیت، مجاهدانه و انقابی»، بنبستها را شکافت و کشور را به پیش برد».

مقــام معظــم رهبری بــا انتقــاد از کســانی که انقابیبــودن را مترادف بینظمــی توصیف میکنند، خاطرنشان کردند: «نظم از خطوط اصلی انقابیگری اســت؛ انقابیگری یعنی ســرگرم تشریفات و حاشیه و کارهــای زرقوبــرقدار نشــدن و تــاش بیپایان و خســتگیناپذیر برای حل مشــکات مردم و گشودن گرههای تولید، کار و اشتغال با راههای میانبر».

مقام معظم رهبری در بخش پایانی سخنانشان به مسئولان همه دستگاههای ذیربط در انتخابات، اعم از وزارت کشــور، شــورای نگهبان، صداوسیما و دیگر دســتگاهها، تأکید کردند: «آرای مردم امانت است؛ در نهایــت احتیاط و مراقبت این امانت ســنگین را حفظ کنید و اجازه دستدرازی به احدی را ندهید».

ایشــان رعایــت دقیــق، بــدون اســتثنا و بــدون رودربایستی قانون را لازمه برگزاری انتخاباتی مطلوب و مورد رضایت پروردگار خواندند و این جمله اساسی ســالهای اخیر خــود را تکــرار کردنــد: «رأی مردم حقالناس اســت و اگر کســی بــه حقالناس تعرض کند، از عهــده آن بر نخواهد آمد». پیش از ســخنان مقــام معظم رهبری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســخنانی ایجاد اشتغال از طریق توسعه بنگاههای کوچک و متوســط را تنهــا راه مؤثر اشــتغالزایی در جامعه دانســت و افزود: در چهار سال گذشته حدود دو میلیون شــغل در کشور ایجاد شــد؛ اما با توجه به ورودیهــای جمعیت، این مقدار شــغل پاســخگوی نیازها نیست.

آقای ربیعی کارگران و بیکاران را از آسیبپذیرترین اقشار جامعه خواند و با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، گفت: تاش کردهایم سیاست تعییــن دســتمزد را به گونــهای نهادینه کنیــم که تا حدودی زمینه بــرای جبران قدرت خریــد کارگران و بازنشستگان فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.