وعدههایی بدهید که بتوانید به آن عمل کنید

Shargh - - سیاست - معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

توصیه من این اســت که کاندیداهــای انتخابات ریاســتجمهوری در تبلیغــات انتخاباتــی خــود وعدههایــی بدهند که بتوانند به آن عمل کنند. گاهي وعدههایی برای جلب افکار عمومی ارائه میشود که به طور کل با ســازوکارهای کشور هم سازگار نیست. بعد هم خود کاندیداها فرامــوش میکنند که چنین شــعارهایی داده شــده اســت. وعدههای دروغین و اشــتباه جز اینکــه انتظــارات عمومی را بــالا ببرد و توقعاتی ایجاد کند که با واقعیت ســازگار نیست، به دردی نمیخــورد و هیچ تأثیر و فایــدهای در جامعه ندارد. اگر فرد انتخاب شــود، بعدا گرفتار شــعارهای واهــیاش میشــود و اگر کاندیــدای رقیــب بیاید، دســتاویزی برای تخریب ایجاد میشــود. در گذشته دولتهایی داشــتهایم که وعــده میدادند نفت را بر ســر ســفره مردم میآورند و در ظاهر سعی کردند با اقداماتی این کار را انجام دهند اما دیدیم که بزرگترین خرابیها را برای کشــور به جای گذاشتند. فراموش نکنیــم که این افــراد باید درباره عملکرد خودشــان نسبت به گذشــته پاسخگو باشــند؛ چراکه کاندیداها از لحاظ سیاسی حتما گذشــتهای دارند و تابلویی در حمایت از بعضی جریانات و طرز فکرها داشتند. بیایند و نســبت به حمایتهایی که از بعضی افراد کردند و آنها را به بالاترین منصب رســاندند، پاســخگو باشند. امروز زمانی است که درباره عملکردشان حرف بزنند. نمیشود که روزی حمایتهای عجیبوغریبی داشته باشــند و ما شاهد حضور کسی مثل پدیده هزاره سوم شــویم و امروز پاسخگو نباشــند. ما پدیده هزاره سوم را فرامــوش نمیکنیم و فرامــوش نمیکنیم که چه جریاناتی پشت او بودند. چرا در یک دورهای شناخت و بصیــرت کافی نداشــتند؟ مگــر نه اینکــه یکی از مسائل مهم برای کاندیداها بصیرت، قدرت تشخیص، آیندهنگری و تحلیل اســت؟ کســی که میآید تا در بالاترین سطح اجرائی یک کشور قرار گیرد، باید قدرت تحلیل داشــته باشــد. در مقابل آنها بالاخره کسانی بودند که این پدیده هزاره ســوم را شــناختند و بارها گوشزد کردند که خطرآفرین است. این افراد آن جریان را دارای صاحیت ندانســتند اما متأسفانه عدهای آن جریان را با حمایتهای خود سر کار آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.