ستادها از نام و تصویر سردار سلیمانی استفاده تبلیغاتی نکنند

Shargh - - سیاست -

ســپاه نیــوز: ســردار رمضان شــریف، مســئول روابطعمومی کل و سخنگوی سپاه، درباره موضع سپاه پیرامون اقدام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در نامبردن از برخی فرماندهان در سخنان انتخاباتی خــود، گفــت: ســپاه پاســداران انقاب اســامی و فرماندهــان آن بهویــژه آنهایــی که در ســنگرهای مقاومــت و امنیتآفرینــی برای ملت عزیــز ایران و امت اســامی، ایفاگر نقشهای راهبردی هستند، به عنوان قهرمانان ملی نزد مردم ایران و آحاد مسئولان و خدمتگــزاران نظــام ازجمله کاندیداهــای محترم ریاســتجمهوری، از جایگاه ویــژهای برخوردارند. او تصریح کرد: از ستادهای انتخاباتی کاندیداهای محترم ریاســتجمهوری درخواســت میکنیم از بهرهگیری تبلیغاتی از نام و تصویر فرماندهان سپاه بهویژه سردار سلیمانی، پرهیز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.