حداقل حقوق مستمریبگیران یکمیلیونو ۱۰۰ هزار تومان شد

Shargh - - سیاست -

به دنبــال اجرای سیاســتهای حمایتی دولت و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از حداقلبگیران، برای دومین سال متوالی میزان دریافتی حداقلبگیران تحت پوشــش ســازمان تأمین اجتماعــی و صندوق بازنشستگی کشــور افزایش یافت.به گزارش خبرنگار ایلنــا، براســاس تصمیم هیئــت دولــت و با هدف تقویت قدرت خرید و بهترشــدن وضعیت معیشــت حداقلبگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ‪/۵ ۱۴‬درصد به میزان حداقل مســتمری و ۱۲ درصد به عاوه شــشهزارو ۷۶۶ ریال نیز به ســایر ســطوح اضافه شــده است. براساس این گزارش برای آن دسته از مستمریبگیران که با افزایــش ‪/۵ ۱۴‬ درصدی، رقم دریافتی آنها کمتر از یکمیلیونو صد هزار تومان باشــد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف اســت تا حداقل مستمری را به مرز یکمیلیونو صد هزار تومان برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.