سرنوشت اسلام به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده است

Shargh - - سیاست -

ســپاه نیوز: ســردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل ســپاه، با بیان اینکه سرنوشت اسام به سرنوشت جمهوری اسامی گره خورده است، تصریح کرد: امام راحل نیــز دراینباره فرمودهاند: «اگر خدای نکرده این جمهوری شکســت بخورد، اســام شکست خورده است»؛ ازاینرو، همه ما باید تاش کنیم تا این نگرانی امام راحــل و دغدغه رهبر معظم انقاب را در بحث تعلیم و تربیــت برطرف کنیم. او با بیان اینکه انقاب اگر بخواهد پیشــرفت کند باید به عوامل تعیینکننده داخلی که سرنوشــت جمهوری اســامی با آن رقم میخورد، توجه کند، گفت: جامعه ما مسائل امنیتی، سیاســی، اجتماعی و موضوعات مختلفی دارد که ما باید برای حل آنها سرمایهگذاری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.