رئیسي براي نامزدي از رهبري دستور نگرفت

Shargh - - سیاست -

انتخاب: حجتالاساموالمســلمین ســیداحمد علمالهــدی، نماینــده ولی فقیه در خراســانرضوی، در جمع اعضای برخی نشــریات دانشجویی ماجرای کسب تکلیف از مقام معظم رهبری برای کاندیداتوری حجتالاســام رئیســی را مطرح کرد. او گفت: آقای رئیســی قصد کاندیداشــدن در انتخابات را نداشت و برای ایــن موضوع خدمت رهبری نرفت و دســتوری هم نگرفت. آیــتالله نوریهمدانی دراینباره خدمت رهبری رفتند و ایشــان فرمودند من دراینخصوص نه بهصورت سلبی و نه بهصورت ایجابی، ورود نمیکنم و بعــد از آن آیتالله نوریهمدانــی و بعضی دیگر از مراجع عظام تقلید و جمعی از علما و نخبگان سیاسی به آقای رئیسی برای حضور در این رقابت اصرار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.